กศน.อำเภอเมืองเลย จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ประธานกรรมสถานศึกษา กศน.อำเภอเมืองเลย กล่าวเปิดการประชุมระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ของ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองเลย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร กศน.อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา และบุคลากร กศน.เข้าร่วมการประชุมดังนี้
๑.พระภัทรธรรมสุธี (พระมหาสุพัฒน์ สุวฑฺโน) เจ้าคณะจังหวัดเลย (ธ) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒.นายอาคีระ ประชาศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม
๓.นายประครอง สุนทราวิรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเมือง การปกครอง
๔.นายชาญวิทย์ บัวหนอง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความมั่นคง
๕.นายดุลยนัย ยมดำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
๖.นายสมร ผางสง่า ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗.นายเกรียงศักดิ์ ลุนธิระวงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณสุข
และ ๘.นายสุพัฒน์ สุวรรณสิงห์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองเลย


จำนวนผู้เข้าชม :: 35 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - วุฒิชัย ฮดมาลี