กศน.อำเภอภูเรือ ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจดิจิทัล สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์ เรื่อง การพัฒนา ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับตำบล รุ่นที่ 1

วันที่13-14สิงหาคม2563  นางสาวภรภัทร บุญจันทร์  ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอภูเรือ มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอภูรือดำเนินการจัดโครงการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล (ขยายผลการอบรมหลักสูตรการค้าออนไลน์) เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายดิจิทัลระดับตำบล รุ่นที่ 1ประกอบด้วย ประชาชนตำบลสานตม ประชาชนตำบลท่าศาลา และประชาชนตำบลปลาบ่า รวม 45 คน โดยมีคณะวิทยากร ครู ค. ในสังกัด  กศน.อำเภอภูเรือ เป็นวิทยากรดำเนินการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยจำนวนผู้เข้าชม :: 20 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - นายจิรภัทร นามพุทธา