กศน.อำเภอภูเรือ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

วันที11 กันยายน2563นางสาวภรภัทร  บุญจันทร์ ผู้อำนวยการ  กศน.อำเภอภูเรือมอบหมายให้ บุคลากร กศน.อำเภอภูเรือ ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ และคิด ในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคณะวิทยากรจาก อุทยานแห่งชาติภูเรือ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนะนำการท่องเที่ยววิถี New Normal การท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์ การระดมความคิดเห็นด้วยกระบวนการกลุ่มในเรื่อง การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่ผู้เรียนอาศัยอยู่  โดยได้ดำเนินการ ณ อุทยานแห่งชาติภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลยจำนวนผู้เข้าชม :: 17 ครั้ง
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวโดย - นายจิรภัทร นามพุทธา