Untitled Document

ค้นหาข่าวประชาสัมพันธ์

กลับหน้าเมนู

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ [ 25 สิงหาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>...

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ [ 18 สิงหาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ail_id=2168" />...

    รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ [ 06 สิงหาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...การ...

    พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ [ 03 สิงหาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...in.aspx ...

    ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ (สทศ.) ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ [ 20 กรกฎาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pan>

...

    ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก [ 06 กรกฎาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pexam/...

    รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย [ 25 มิถุนายน 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าลเลย...

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 05 มิถุนายน 2558 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...
...

    ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ปีการศึกษา 1/2558 กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 25 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...> ...

    ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอภูกระดึง [ 25 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
......

    ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน กศน.อำเภอผาขาว [ 22 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.อ.ภูหลวง [ 22 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
......

    ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี [ 20 พฤษภาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...r />

...

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.เอราวัณ [ 19 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
......

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.อ.เมืองเลย [ 19 พฤษภาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...เลย...

    สอบราคาขอซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าลี่ [ 18 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...ลี่
...

    ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าลี่ [ 14 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...่าลี่...

    ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม [ 14 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 กศน.อำเภอภูเรือ [ 12 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
......

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม [ 11 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังแบบเรียน กศน.อำเภอเชียงคาน [ 10 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...
...

    แบบตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กศน.อำเภอภูเรือ [ 08 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
......

    ประกาศสอบราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ ของกศนอำเภอเชียงคาน [ 08 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสื่อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอนาแห้ว [ 07 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
......

    สอบราคาหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเชียงคาน [ 07 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...
...

    ประกาศการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๘ ของกศน.อำเภอภูกระดึง [ 07 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
......

    แบบตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กสน.อำเภอนาแห้ว [ 07 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
......

    lสอบราคาจัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ [ 07 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอหนองหิน ]
......

    ประกาศสอบราคจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอผาขาว [ 06 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
...
...

    ประกาศ เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 ของ กศน.อำเภอวังสะพุง [ 06 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ [ 06 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอหนองหิน ]
......

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง [ 06 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...้วน ) ...

    ประกาศสอบราคา หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 06 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...การ
...

    ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/58 [ 06 พฤษภาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...่ 1/58...

    ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/58 (กศน.อำเภอเอราวัณ) [ 06 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
......

    ตารางราคากลางสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอภูหลวง [ 05 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
......

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน 1/2558 (กศน.อำเภอวังสะพุง) [ 03 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    ตารางราคากลางสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอผาขาว [ 03 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง_ หนังสือเรียน1/2558 กศน.อำเภอภูกระดึง [ 01 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
......

    ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสารรายปักษ์ รายสัปดาห์ สำหรับบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอปากชม [ 01 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเชียงคาน 1/2558 [ 01 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างของกศน.อำเภอภูกระดึง [ 01 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
......

    กศน.อำเภอภูกระดึงประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ [ 01 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
......

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน 1/58 (กศน.อำเภอเอราวัณ) [ 01 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
......

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน 1/58 [ 01 พฤษภาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ [ 01 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของ กศน.อำเภอวังสะพุง [ 01 พฤษภาคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง(กศน.อำเภอผาขาว) [ 30 เมษายน 2558 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร รายปักษ์ รายสัปดาห์ กศน.อำเภอปากชม [ 29 เมษายน 2558 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร รายปักษ์ รายสัปดาห์ กศน.อำเภอปากชม [ 29 เมษายน 2558 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของ กศน.อำเภอวังสะพุง [ 29 เมษายน 2558 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    ราคากลางสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษฺ์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมืองเลย [ 24 เมษายน 2558 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กศน.อำเภอเมืองเลย [ 24 เมษายน 2558 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบรุ่นที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย [ 18 เมษายน 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 [ 24 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../stat/...

    การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี) [ 18 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ี...

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร กศน.เมืองเลยและห้องน้ำชายหญิง [ 12 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ญิง...

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 06 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบรุ่นที่ ๔ (สทศ.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘ [ 05 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สนามสอบปลายภาคของนักศึกษาทางไกล ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ [ 04 มีนาคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง [ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ญิง...

    ราคากลางจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง [ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...น ...

    ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกภาคเรียนที่ 2/2557 [ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...่ 2/2557...

    วิดีทัศน์ etv [ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...t3.php...

    ประกาศเลขที่นั่งสอบ N-net ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 [ 11 กุมภาพันธ์ 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    โปรแกรมเทียบระดับสูงสุด สค57 [ 29 มกราคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... สค57...

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย [ 20 มกราคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
....เลย...

    บันทึกตกลงจ้างทำอาหาร [ 13 มกราคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2557 [ 13 มกราคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...่าง...

    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย [ 12 มกราคม 2558 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    ประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย [ 05 มกราคม 2558 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก [ 24 ธันวาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pexam/...

    ประกาศราคากลางก่อสร้าง กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง [ 19 ธันวาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    ประกาศราคากลางจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย [ 18 ธันวาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าง...

    ร่าง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย [ 18 ธันวาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...น ...

    ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 04 ธันวาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 04 ธันวาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 02 ธันวาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนฯ [ 02 ธันวาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล [ 01 ธันวาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอเอราวัณ [ 30 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
......

    นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558 [ 28 พฤศจิกายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58 [ 27 พฤศจิกายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเอราวัณ เรื่องการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 24 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
......

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.อำเภอเมืองเลย [ 24 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอภูหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 21 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
......

    ราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 20 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    กศน.อำเภอด่านซ้าย ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ 20 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ [ 20 พฤศจิกายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...๕๗...

    กศน.อำเภอภูกระดึง เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติม [ 19 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
......

    ประกาศ กศน.อำเภอภูเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 19 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
......

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗ [ 19 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแห้ว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๗ [ 18 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
...
...

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเอราวัณ เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑ [ 18 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
......

    ราคากลางซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ราคากลางการจ้างพิมพ์สือหนังสือเรียน กศน.อำเภอหนองหิน ภาคเรียนที่ 2/ 2557 [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอหนองหิน ]
......

    สอบราคาจ้างพิมพ์สือหนังสือแบบเรียนกศน. พ.ศ.2551 [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอหนองหิน ]
......

    ประกาศ การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กศน.อำเภอวังสะพุง [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    ประกาศราคากลาง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กศน.อำเภอวังสะพุง [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    ประกาศ กศน.อำเภอนาด้วง [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
......

    ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบข้้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอนาแห้ว [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
......

    ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ 2/2557 ของ กศน.อำเภอภูเรือ [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
......

    ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับกศน.ตำบล.ภาคเรียนที่2/2557ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 15 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 15 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 15 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ตารางแสดงเงินงบประมาณจัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑อำเภอผาขาว [ 14 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูหลวง เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗ [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
...
...

    ราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอปากชม [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอภููกระดัึง [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
......

    เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
......

    ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ อำเภอภูหลวง [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
...
...

    ประกาศ สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอวังสะพุง [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสื่อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าลี่ [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
......

    ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอหนองหิน [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอหนองหิน ]
......

    รายละเอียดกำหนดราคาอ้างอิงในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 12 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
......

    ราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือสื่อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอเอราวัณ [ 12 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
......

    ประกาศ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอผาขาว [ 12 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
...
...

    รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลางของสื่อ หนังสือ แบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ กศน.อำเภอวังสะพุง [ 12 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    ราคากลางในการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองเลย [ 11 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.อำเภอเมืองเลย [ 11 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายปักษ์ รายสัปดาห์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 03 พฤศจิกายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายปักษ์ รายสัปดาห์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม [ 31 ตุลาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกระดึง เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ [ 30 ตุลาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
...
...

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูกระดึง เรื่อง การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสารตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ [ 30 ตุลาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
...
...

    ประกาศสอบราคาหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอผาขาว [ 30 ตุลาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    ประกาศสอบราคาหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอผาขาว [ 30 ตุลาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    ประกาศสอบราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 23 ตุลาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ตามประกาศสำนักงาน กศน.จ.เลย เรื่องสอบราคาเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง [ 22 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ม 2557...

    การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นืตยสาร สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ [ 22 ตุลาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    การกำหนดราคากลาง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นืตยสาร สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ [ 22 ตุลาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเมืองเลย [ 20 ตุลาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    ประกาศราคากลางซื้อหนังสือ วารสาร นิตยสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะของ กศน.อำเภอเมืองเลย [ 17 ตุลาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 15 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สอบราคาเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล(ระยะเวลาเช่า 5 ปี) [ 09 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... 5 ปี)...

    ให้สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ [ 09 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...bsp;

...

    คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2557 [ 07 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...่ 2/2557...

    ประกาศราคากลางเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี [ 03 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ีซี...

    ไฟล์คะแนน 1-57 [ 02 ตุลาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...น 1-57...

    สถานศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสอบ E-exam ให้แจ้งนักศึกษาเข้าสอบในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น [ 30 กันยายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    ประมวลภาพการรับประเมินสถานศึกษาพอเพียง [ 17 กันยายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...e> ...

    สื่อวีดีทัศน์ นำเสนอ สถานศึกษาพเพียง กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 17 กันยายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...iframe> ...

    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. [ 10 กันยายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
....ค.ศ....

    ประกาศผลสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 10 กันยายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 12557 [ 02 กันยายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป [ 27 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...วไป...

    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 18 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 8 [ 13 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 7 [ 13 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2 [ 13 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (กศน.) วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ [ 06 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป [ 05 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...วไป...

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 05 สิงหาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...วไป...

    แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6 [ 04 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6 [ 04 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 5 [ 04 สิงหาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา [ 30 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...กษา...

    แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4 [ 28 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 5 [ 28 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3 [ 28 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล (เพิ่มเติม)ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 25 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...ยงคาน...

    ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 24 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...วไป...

    สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4 [ 23 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2 [ 16 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3 [ 16 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.) [ 15 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 10 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    สถานศึกษาสั่งข้อสอบวิชาบังคับได้ที่ www.nfethai.com [ 09 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...๕๗ ...

    การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 09 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 1 [ 08 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    สื่อสอนผู้ไม่รู้้หนังสือสัปดาห์ที่1 [ 03 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    แผนจัดการเรียนการสอน 8 สัปดาห์ [ 03 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    แฟ้มส่งเสริมการรู้หนังสือ [ 03 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    หลักสููตรส่งเสริมการรู้หนังสือคู่มื [ 03 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    หลักสููตรส่งเสริมการรู้หนังสือ [ 03 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 12 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 27 มิถุนายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือสรุปเนื้อหาประกอบหลักสูตร กศน. พ.ศ. 2551 [ 09 มิถุนายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
......

    ราคากลางสื่อสรุปเนื้อหารายวิชาให้กับกศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 04 มิถุนายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ราคากลางซื้อหนังสือเรียนกศน.อ.เชียงคาน(เพิ่มเติม) [ 02 มิถุนายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก 1/57 [ 02 มิถุนายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../pexam...

    สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [ 30 พฤษภาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...o:p>

...

    การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน (เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเมืองเลย [ 30 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปเนื้อหาประกอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเมืองเลย [ 30 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปเนื้อหาประกอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอเมืองเลย จำนวน 12 รายการ [ 27 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอนาแห้ว [ 21 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
......

    การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์พิมพ์หนังสือแบบเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ กศน.อำเภอนาแห้ว [ 21 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
......

    การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ กศน.อำเภอเมืองเลย [ 20 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์พิมพ์หนังสือแบบเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ กศน.อำเภอปากชม [ 20 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 16 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 20 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...นซ้าย...

    ราคากลาง สื่อ หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าลี่ [ 19 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...่าลี่...

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบล) [ 18 พฤษภาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ำบล...

    ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 กศน.อำเภอภูเรือ [ 17 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
......

    ราคากลาง สื่อ หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ 16 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน2551 [ 16 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
...
...

    ประกาศกำหนดราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 [ 16 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน จำนวน 16 รายการ กศน.อ.เชียงคาน [ 16 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...
...

    ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 16 รายการ กศน.อำเภอภุหลวง [ 16 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
......

    ประกาศราคากลางหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ [ 16 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๑๖ รายการ กศน.อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย [ 15 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
...เลย
...

    ประกาศกำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล [ 12 พฤษภาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล [ 12 พฤษภาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    แจ้งสถานศึกษานำอุปกรณ์เข้าอบรม [ 02 พฤษภาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 28 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-04-06.jpg" />...

    ตารางสอบรายบุคคลนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 22 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...p; ...

    ประกาศเลขที่นั่งสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ [ 21 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...๕๗ ...

    โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษายน 2557 [ 10 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...น 2557...

    สนามสอบเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2/2556 ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2557 [ 09 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ลย ...

    ให้สถานศึกษาดำเนินการส่งรายงานผู้จบหลักสูตรระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย พร้อมส่ง Backup ข้อมูล ITW [ 09 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สถานศึกษาที่ยังไม่นำส่งข้อมูล GPA ภาคเรียนที่ 2/2556 [ 04 เมษายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ [ 28 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต [ 27 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม) [ 27 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...span> ...

    ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓ [ 24 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 24 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ไฟล์คะแนนวิชาบังคับ [ 17 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    เชิญร่วมงาน สุดยอด กศน. ครั้งที่ 2 [ 07 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...2-17-05.jpg" />...

    ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 06 มีนาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    โปรแกรมเทียบระดับ ver. กุมภาพันธ์ [ 04 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...นธ์...

    คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57 [ 03 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ปี 57...

    สมุดบันทึกความดี [ 03 มีนาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สถิตินักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    ติดตามงานสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการ N-NET [ 06 กุมภาพันธ์ 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
....พ. 57...

    ราคากลางสื่อหนังสืออาเซียน กศน.เชียงคาน [ 03 กุมภาพันธ์ 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...เซียน...

    ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก [ 31 มกราคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...์ 2557...

    กำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องสมุดประชาชนอำเภอปากชม [ 23 มกราคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    กำหนดราคากลางซื้อหนังสือ สื่อ อาเซียน กศน.อำเภอภูเรือ [ 08 มกราคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
......

    กำหนดราคากลางซื้อหนังสือ สื่อ อาเซียน กศน.อำเภอปากชม [ 08 มกราคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557 [ 03 มกราคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    ผลคะแนนการสอบเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 03 มกราคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    ราคากลางการจัดซื้อหนังสือ สื่อ สำหรับเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน [ 03 มกราคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    กำหนดราคากลางหนังสืออาเซียน กศน.อำเภอภูหลวง [ 24 ธันวาคม 2556 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
......

    กำหนดราคากลางหนังสืออาเซียน กศน.อำเภอท่าลี่ [ 20 ธันวาคม 2556 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...่าลี่...

    ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา [ 11 ธันวาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>  ...

    ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูลอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน [ 06 ธันวาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.... ๕๖...

    กำหนดการและสถานที่สอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ [ 28 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๒/๒๕๕๖ กศน.อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย [ 22 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...ัดเลย...

    กำหนดราคากลาง(การประกวดหนังสือ) กศน.เอราวัณ [ 20 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...etail_id=79" />...

    กำหนดราคากลาง ( หนังสือประกอบการเรียนการสอน ) กศน.อำเภอนาแห้ว [ 20 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-17-19.jpg" />...

    การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอภูเรือ [ 20 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-15-13.jpg" />...

    การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 20 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...3-52-04.jpg" />...

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก ครู ศรช. [ 20 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...9-57-06.jpg" />...

    การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย และการประเมินระดับการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน [ 19 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ใบแสดงราคาซื้อหนังสือเรียน กศน.อำเภอเชียงคาน [ 18 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอปากชม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ [ 15 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
......

    ตัวอย่างแผนการลงทะเบียน [ 15 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...น์...

    ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.ภูกระดึง] [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
......

    ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์สื่อ หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ กศน.อำเภอหนองหิน [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...องหิน...

    ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.วังสะพุง] [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอผาขาว [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
...> ...

    ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.ภูหลวง] [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
......

    ประกาศ กศน.อำเภอนาด้วง [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...duang_1.png" />...

    การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.เมืองเลย] [ 12 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
...> ...

    ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน [ 11 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-09-04.jpg" />...

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน [ 12 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...3-39-43.jpg" />...

    ราคากลางแบบเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 [ 07 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...
...

    รายงานการกำหนดราคากลาง [ 07 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
...
...

    รับสมัครสอบคัดเลือกชั่วคราวตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน [ 06 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...d=53">...

    คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 01 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ยง...

    หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ [ 01 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...bsp;

...

    ศูนย์เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่เว็บ สทศ. ระหว่างวันที่ ๑-๒ พ.ย. ๒๕๕๖ เพื่อความถูกต้อง [ 01 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    ขอเชิญร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน [ 29 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    แจ้งเปลี่ยนการแต่งกายเข้าร่วมงาน [ 28 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าบ ...

    กำหนดการพระราชทานเพลิงศพนายชาญวิทย์ จักรไชย ผอ.กศน.อำเภอภูเรือ [ 24 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ศพ ...

    แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการจัดงานสุดยอดการเรียนภาษา และคิดวิเคราะห์ [พร้อมเชิญประชุมวันจัทร์ที่ 21 เวลา 10.00น.] [ 18 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...d=52">...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ 9/๒๕๕6 ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕6 [ 18 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ขอเชิญร่วมงานสุดยอดการเรียนภาษา และคิดวิเคราะห์ [ 17 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...mail.com...

    ให้สถานศึกษาส่งข้อมูล GPA ภายในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ [ 15 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...๕๖...

    ส่งข้อมูลผู้เข้าสอบ ผ่านระบบสอบเทียบการศึกษา [ 14 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...คาน)...

    แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ขาดสอบ N-NET เพื่อเข้าสอบ E-Exam [ 14 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pan>

...

    รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่1/2556 [ 11 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ม 2556...

    รายงานผลการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่1/2556 [ 11 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ม 2556
...

    การจัดทำสัญญาจ้างครูศูนย์การเรียนชุมชน [ 10 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...d=49">...

    การมอบหมายให้พนักงานราชการฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดสัญญา [ 10 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...d=48">...

    ขอเชิญประชุมผู้บริหารเพื่อเตรียมการจัดนิทรรศการผู้ไม่รู้หนังสือ [ 09 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...d=47">...

    รายงานผลจำนวนผู้เทียบระดับฯ [ 08 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
..._to@hotmail.com...

    เชิญประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [ 03 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    เชิญประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 03 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 03 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    คะแนนสอบปลายภาคเรียน 1/2556 [ 03 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    เชิญประชุมประจำเดือน กันยายน 2556 [ 30 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>...

    แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 25 กันยายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...าง ...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๘/๒๕๕6 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕6 [ 23 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบประเมินภาคทฤษฎี ครั้งที่ ๒ และเตรียมประเมินภาคประสบการณ์ [ 19 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน [ 19 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 16 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามงานตามนโยบายและการเบิกจ่ายงบประมาณ [ 14 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาครู กศน.ตำบล ครู ศรช. และครูอาสาสมัคร กศน. [ 13 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...๖...

    การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 13 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ [ 05 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การบันทึกข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP [ 02 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1000">...

    ประกาศผลสอบภาคทฤษฎีการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 / 56 [ 30 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...่ 1  56...

    ของบประมาณในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศํยเพื่อคนพิการ ปี2557 [ 29 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...=42"> ...

    ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 27 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...


...

    พิกัด กศน. [ 26 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...frame> ...

    รับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ / ครูผู้ช่วย [ 26 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../table> ...

    ประกาศผลสอบ N-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน [ 25 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... />...

    คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ [ 23 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การประเมินเพื่อคัดเลือก บุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 23 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ N-NET [ 20 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประจำสนามสอบ N-NET [ 20 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    เชิญประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติ [ 20 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ยอดเงิน N-NET [ 20 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...8-22-12.jpg" />...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ [ 20 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ขอเชิญประชุมจัดทำรายละเอียดแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 13 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    เร่งรัดการดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2556 [ 13 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    ปฏิทินการสอบและการประเมินเทียบระดับการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556 สํานักงาน กศน.จ.เลย [ 09 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-28-29.jpg" />...

    กำหนดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2556 [ 07 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-36-16.jpg" />...

    กศน.ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จัดกิจกรรมหน่วยบริการเคลื่อนที่ กศน. สู่ชุมชน [ 05 สิงหาคม 2556 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
...202.jpg" />

...

    รายชื่อนักกีฬาแชร์บอล [ 01 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    เรียนเชิญร่วมรดน้ำศพ นายเร่ง แก้วสุฟอง บิดา นายนิพนธ์ แก้วสุฟอง ครูอาสาฯ กศน.อำเภอเมืองเลย [ 01 สิงหาคม 2556 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
...เลย
...

    รายชื่อเลขที่นั่งสอบ จบม.6ใน 8 เดือน ข้อสอบสำนักงาน กศน. 3-4 ส.ค. [ 31 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    สถานที่สอบจบ ม.6 ใน 8 เดือน ข้อสอบของสำนักงาน กศน. [ 30 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ลี่)...

    เรื่อง ประกาศเรียกบุคคลเข้ารับการรายงานตัวบัญชีผู้สอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว [ 27 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...o:p>

...

    สรุปผลการแข่งขันกีฬา กศน. ภูธานีเกมส์ 2556 [ 26 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../span>...

    สั่งเสื้อกีฬา กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [ 26 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1-14-07.jpg" />...

    ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย [ 26 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าน ...

    สนามสอบ ม.6 8 เดือน [ 24 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    ข้อปฏิบัติในการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด [ 20 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    รายชื่อนักกีฬาฟุตบอลชาย (ทีมครู) [ 20 กรกฎาคม 2556 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
......

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๖ [ 17 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ด่วนที่สุด ขอความกรุณาส่งรายชื่อนักกีฬา (ขอให้รวบรวมมาเป็นทีม ) [ 16 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pan>

...

    นำส่งเงินค่าเสื้อกีฬา (โปโล) [ 15 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pan>
...

    สถานศึกษาสั่งข้อสอบวิชาบังคับ [ 12 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...n>...

    รายชื่อเลขที่นั่งสอบ จบม.6ใน 8 เดือน [ 12 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ือน...

    เปลี่ยนแปลงกำหนดการ สุดยอด กศน. [ 11 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-25-28.jpg" />...

    แบบฟอร์มผู้เข้าร่วมงานสุดยอด กศน. [ 08 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ย
...

    แบบเสื้อกีฬา ภูธานีเกมส์ [ 08 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมประจำเดือนมิถุนายน [ 02 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ขอความอนุเคราะห์ส่งตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลชายเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของ กศน.จังหวัดเลย [ 01 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-51-15.jpg" />...

    ขอความร่วมมือข้อมูลบุคลากร [ 01 กรกฎาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...%20copy.jpg" />...

    ภูธานีเกมส์ [ 28 มิถุนายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...nbsp;* * *...

    แบบฟอร์มรายชื่อนักกีฬา [ 28 มิถุนายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-20-40.jpg" />...

    รายงานข้อมูลนักศึกษาคาดว่าจะจบ [ 26 มิถุนายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../span>...

    เชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน [ 26 มิถุนายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ส่งข้อมูลนักศึกษา ม.6 8 เดือน [ 25 มิถุนายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ลัก ...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ [ 17 มิถุนายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การประเมินประสิทธิผลในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ของสำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 14 มิถุนายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1.jpg" />
...

    การรายงานข้อมูลสารสนเทศ (EIS) ไตรมาสที่ ๓ / ๒๕๕๖ [ 14 มิถุนายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 10 มิถุนายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1-58-29.jpg" />...

    จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 [ 27 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1-08-53.jpg" />...

    เร่งรัดดำเนินการจัดหาสื่อให้ กศน.ตำบล [ 27 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...04-22_2.jpg" />...

    เชิญประชุมประจำเดือนพฤษภาคม [ 27 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สอบราคาซื้อสื่อให้ กศน.ตำบล [ 23 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-03-23.jpg" />...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๖ [ 21 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การรายงานผลการดำเนินงานตาม -ยุทธศาสตร์การศึกษานอกระบบฯ เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - [ 17 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-59-14.jpg" />...

    แก้ไขยอดจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน เพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษานอกระบบ [ 17 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-29-06.jpg" />...

    แก้ไขยอดจัดสรรงบประมาณ งบเงินอุดหนุน รายการค่าหนังสือเรียน [ 17 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-24-05.jpg" />...

    ขอเชิญประชุมเร่งรัดการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา [ 15 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...9-09-15.jpg" />...

    เชิญประชุมเร่งรัดการจัดซื้อหนังสือเรียนของสถานศึกษา [ 15 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ [ 10 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0.jpg" />
...

    หลักเกณฑ์ วิธีการเลื่อนวิทยฐานะ [ 02 พฤษภาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6.jpg" />
...

    นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. [ 30 เมษายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...
...

    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 30 เมษายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...3-25-30.jpg" />...

    ขอความร่วมมือสถานศึกษาหลีกเลี่ยงการติดต่อราชการ [ 29 เมษายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-59-51.jpg" />...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ [ 26 เมษายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ขอเชิญประชุมประจำเดือนเมษายน [ 26 เมษายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    แบบรายงานการรับสมัครนักศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน [ 04 เมษายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...l/twit...

    การรายงาน EIS ไตรมาส 2/2556 [ 04 เมษายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-21-34.jpg" />...

    ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพนายเจริญ ธนะสูตร [ 02 เมษายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../span> ...

    ประกาศผลสอบ N-NET [ 01 เมษายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...x.html...

    ~~~~~~~ เฉลยปลายภาคเรียน ~~~~~~~ [ 31 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...office...

    นโยบายยกระดับการศึกษาประชาชน จบ ม.6 ใน 8 เดือน [ 28 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...2-33-35.jpg" />...

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล [ 28 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...2-29-23.jpg" />...

    ขอเชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม [ 27 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สถานศึกษาส่ง GPA ภาคเรียนที่ 2/55 เฉพาะม.ปลาย ภายใน วันที่ 2 เม.ย. 56 [ 27 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...an>...

    ค้างส่งงานข้อมูลเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียานราษฎร หรืไม่มีสัญชาติไทยที่อยู่วัยการศึกษาภาคบังคับ [ 27 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1-38-06.jpg" />...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ [ 26 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    คะแนนสอบปลายภาค 2-55 [ 25 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    ขอความอนุเคราะห์แจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมชมสุดยอด กศน. [ 21 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-31-34.jpg" />...

    กำหนดการส่งกระดาษคำตอบ [ 11 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...3-53-44.jpg" />...

    การสั่งซื้อเสื้อสุดยอด กศน. [ 06 มีนาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1.jpg" />
...

    การติดตามเร่งรัดให้หน่วยงานบันทึกรหัสข้อมูลงบประมาณ [ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-43-47.jpg" />...

    เชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ 1/๒๕๕6 ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕6 [ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    เร่งดำเนินการโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ [ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1-49-35.jpg" />...

    การเลื่อนเงินเดือน / เลื่อนขั้นเงินเกดือนข้าราชการและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ [ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-03-25.jpg" />...

    การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู กศน.ตำบล [ 12 กุมภาพันธ์ 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-01-26.jpg" />...

    สถานศึกษาที่ยังไม่ส่งรายชื่อคณะกรรมการ N-NET [ 06 กุมภาพันธ์ 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...น...

    ประกาศ กำหนดวัน เวลา ระเบียบ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 04 กุมภาพันธ์ 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1-39-20.jpg" />...

    คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิต กศน. เพื่อประชาชนฯ ณ งานการชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย ประจำปี ๒๕๕๖ [ 31 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 31 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...9-50-44.jpg" />...

    เชิญประชุมประจำเดือนมกราคม 2556 [ 29 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การติดตามและประเมินศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ 29 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ [ 28 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-55-57.jpg" />...

    คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 28 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../b>...

    กำหนดการฌาปนกิจศพ นายอารีพัฒน์ สายมา สามี นางสมใจ สายมา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูหลวง [ 25 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    เรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ สวดพระอภิธรรมศพ นายอารีพัฒน์ สายมา สามี นางสมใจ สายมา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูหลวง [ 25 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สถานศึกษาส่งรายงานผลการทำบัตรนักศึกษา (CAUT-ATM Card-IPAC) ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ [ 17 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 15 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-22-21.jpg" />...

    EIS 56 [ 11 มกราคม 2556 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...ี่
...

    ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม [ 11 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-24-38.jpg" />...

    รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕ [ 10 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/963_.doc...

    เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายจุดเน้น ประจำปี 2556 [ 07 มกราคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...2-06-29.jpg" />...

    โครงการอบรมสมรรถนะเจ้าหน้าที่พัสดุและระบบจัดซื้อจัดจ้าง [ 27 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../span>...

    แก้ไขข้อมูลไฟล์ excel นักศึกษาคาดว่าจะจบ [ 27 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    ขอเชิญร่วมต้อนรับ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ [ 25 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-41-47.jpg" />...

    เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมประจำเดือนธันวาคม [ 25 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-38-24.jpg" />...

    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม ผู้รับบริการ [ 21 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-32-33.jpg" />...

    ประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานในระบบ e-GP ระยะที่ 2 [ 21 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-22-51.jpg" />...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ 11/๒๕๕๕ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ [ 21 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    เชิญประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2556 [ 19 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-45-35.jpg" />...

    ส่งรายละเอียดแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน [ 19 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-35-49.jpg" />...

    เชิญประชุมประจำเดือนธันวาคม [ 19 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...bsp;

...

    โครงการพัฒนาผู้นำศูนย์การเรียนชุมชน ในกลุ่มประเทศอาเซียน [ 18 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...03-55_1.jpg" />...

    ขอเชิญประชุม การก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบล [ 14 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ITw51 ver. 5 ธันวาคม 2555 [ 13 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ 12 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การเข้ารับเกียรติบัตรสถานศึกษาพอเพียง [ 06 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...่วม

...

    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาและร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ [ 04 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ส่งข้อสอบ N-NET [ 04 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...n>...

    สั่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/55 [ 04 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    แผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ 2556 [ 03 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-19-28.jpg" />...

    การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินรายได้สถานศึกษา ปีงบประมาณ2555 [ 03 ธันวาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-59-42.jpg" />...

    รายงานการประชุมเดือน ตุลาคม ๒๕๕๕ [ 27 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/954_.doc...

    ITw51 ver. 21 พศจิกายน 2555 [ 27 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    ขอเลื่อนวันการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน [ 27 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 27 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-11-11.jpg" />...

    ขอเชิญร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ประจำปี 2555 [ 22 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1.jpg" />
...

    สถานศึกษาที่ยังไม่ส่งข้อมูลนักศึกษาลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2555 [ 20 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    แก้ไขการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2556 [ 15 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-54-24.jpg" />...

    การจัดทำแผนความต้องการงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 08 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-16-13.jpg" />...

    แจ้งตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารการเงินบัญชีและพัสดุ [ 08 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-11-27.jpg" />...

    สำรวจความต้องการผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท [ 07 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-59-17.jpg" />...

    การเก็บข้อมูลด้าน ICT เพื่อการศึกษาขององค์การ UNESCO [ 01 พฤศจิกายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ร UNESCO...

    แผนลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕ [ 29 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    แจ้งการประชุมประจำเดือน [ 29 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    ค่าตอบแทนพนักงานราชการ [ 26 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-30-40.jpg" />...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๙/๒๕๕๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ [ 24 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและ การรายงานผลการควบคุมภายใน [ 24 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    เชิญผู้ประชุมเชิงปฏิบัติการ วางแผนการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2/2555 [ 24 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-19-37.jpg" />...

    รายงานการวิจัยและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป [ 24 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7.jpg" />
...

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว [ 21 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...9-04-36.jpg" />...

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว [ 21 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือก ครู ศรช. [ 19 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-28-04.jpg" />...

    หลักสูตรอาชีพเพื่อการมีงานทำ ๔ หลักสูตร [ 18 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน [ 17 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6.jpg" />
...

    กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับประเมินเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว [ 16 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-38-55.jpg" />...

    การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน [ 04 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1-49-24.jpg" />...

    กำหนดการฌาปนกิจศพ คุณแม่หนูพัน ธนะสูตร [ 15 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...jpg" /> ...

    ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนต่างๆ [ 12 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-14-00.jpg" />...

    รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ 2555 กศน.ฮำเภอปากชม [ 09 ตุลาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
......

    คะแนนสอบปลายภาค 1-55 [ 04 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    คะแนน N-NET [ 04 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ ปีงบประมาณ2556 - 2559 [ 01 ตุลาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...2-00-20.jpg" />...

    การรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 (เพิ่มเติม) [ 19 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-10-24.jpg" />...

    สำรวจข้อมูลนักศึกษาไม่เข้าสอบ N-NET [ 19 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-06-52.jpg" />...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๘/๒๕๕๕ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ [ 18 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัด [ 17 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...2.jpg" />
...

    การรายงานผลกาดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 17 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-06-45.jpg" />...

    เชิญประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 17 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-02-21.jpg" />...

    แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 17 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-53-36.jpg" />...

    ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงานวัดและประเมินผล [ 12 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-34-36.jpg" />...

    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครู ศรช. [ 12 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-53-39.jpg" />...

    การตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย [ 12 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-57-58.jpg" />...

    คะแนน NT [ 11 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    การสำรวจข้อมูลสถานศึกษา [ 11 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...8.jpg" />
...

    เร่งรัดดำเนินการจัดทำสื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือก [ 11 กันยายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6.jpg" />
...

    ขอเชิญประชุม [ 29 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-31-27.jpg" />...

    ซ้อมขบวนผีตาโขนและคำสั่งแต่งคณะทำงานโครงการมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๒(ขบวนผีตาโขน [ 29 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ของที่ระลึกงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้ [ 29 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...วย ...

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๗/๒๕๕๕ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ [ 29 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมมหกรรมกีฬา [ 24 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...wat@hotmail.com...

    เชิญประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการเตรียมรับการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอกบสาม ของ กศน.อำเภอ [ 23 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การจัดทำต้นฉบับหนังสืออ่านประกอบรายวิชาเลือก [ 21 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    คำสั่งแต่งตั้งคณะดำเนินการสอบ N-NET [ 20 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ยอดจัดสรรเงิน N-NET ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย [ 18 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ณปกติ...

    ส่งรายชื่อเข้าร่วมโครงการลูกเสือ [ 06 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    คำกล่าวรายงาน เปิด หมู่บ้านส่งเสริมการอ่าน อ.วังสะพุง [ 06 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    คณะกรรมการ N-NET [ 06 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...2555...

    ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งครูแสนดี ประจำปี 2555 [ 01 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-10-36.jpg" />...

    การประชุมสรุปผลการดำเนินงานและรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานของครูอาสาสมัคร กศน.และครู กศน.ตำบล [ 01 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-02-28.jpg" />...

    ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก-ปริญญาโท [ 01 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-58-42.jpg" />...

    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [ 01 สิงหาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4-38-51.jpg" />...

    โครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างสมรรถะด้านการเงิน [ 30 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-07-21.jpg" />...

    หลักฐานประกอบการรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต [ 24 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6-54-24.jpg" />...

    ขอเชิญร่วมเข้าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและพัฒนาต้นฉบับข้อสอบ [ 23 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...้วย...

    เชิญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม [ 18 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๖/๒๕๕๕ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ [ 18 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตร [ 17 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-12-30.jpg" />...

    การดำเนินงาน องค์กรนักศึกษา [ 12 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...5-11-32.jpg" />...

    การดำเนินการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ 12 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7.jpg" />
...

    แก้ไขข้อมูลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 เพื่อจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ 12 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...3-52-10.jpg" />...

    ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET [ 12 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...2-15-01.jpg" />...

    สั่งข้อสอบ N-NET [ 11 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ะบบ...

    แบบรายงานผลการเทียบโอนผลการเรียน [ 11 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...น...

    สอบราคาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับระมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์สำหรับ กศน.ตำบล [ 11 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1-21-42.jpg" />...

    การจัดส่งรายชื่อนักกีฬา ประเภทกรีฑา [ 10 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    บทเรียนภาษาจีน The Summary Of Chinese Teaching Content [ 10 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    รายชื่อวิทยากรกรีดยาง [ 10 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ขอเชิญครูสอนคนพิการเข้ารับการอบรม [ 05 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...3-51-02.jpg" />...

    ยกเลิกประกาศเชิญชวนสอบราคาจ้างซ่อมปรับปรุงห้องสมุดประชาชน [ 05 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...10-21-31.jpg"> ...

    โครงการผู้ช่วยสอนภาษาจีน [ 05 กรกฎาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-05-48.jpg" />...

    การประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโปรแกรมเทียบระดับแนวใหม่ [ 28 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...U>

...

    สรุปยอดสั่งข้อสอบรายอำเภอ [ 27 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...> ...

    สรุปยอดสั่งข้อสอบรายอำเภอ [ 26 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...> ...

    การรับรองรายงานการประชุมเดือนพฤษภาคม [ 26 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    รายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [ 22 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอนาด้วง (ครั้งที่ ๒) [ 18 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...18 height=2008>...

    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย [ 17 มิถุนายน 2555 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...
...

    การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) [ 15 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการประเมินเทียบระดับการศึกษา [ 12 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...-37_1.jpg">

...

    การสั่งซื้อเอกสารหลักฐานการประเมินเทียบระดับการศึกษา [ 12 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...017-04-05.jpg">...

    ผลการสอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแห้ว [ 12 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...16-37-01.jpg"> ...

    ยกเลิกประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอนาด้วง [ 08 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...10-37-43.jpg"> ...

    ให้ส่งกำหนดการปฏิบัติงานรถเคลื่อนที่ประชาสัมพันธ์งานและร่วมจัดกิจกรรมใน กศน.ตำบล [ 06 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...018-08-33.jpg">...

    ให้รายงานหมู่บ้านเป้าหมายการจัดหมู่บ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต [ 05 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...-37.jpg">
...

    ให้รายงานการจัดร้านตัดผม/ เสริมสวยใน กศน.ตำบล [ 05 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../news/776.jpg">...

    การจัดสอนวิชาชีพประจำปี 2555 [ 05 มิถุนายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../news/775.jpg">...

    หลักสูตรส่งเสริมการรู้หนังสือ [ 01 มิถุนายน 2555 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...ือ  ...

    การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ [ 31 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...g">
...

    การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพเพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อ กลุ่มวิชาชีพทางการศึกษา [ 31 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...g">
...

    การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น "คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป." [ 31 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...g">
...

    แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาซ้ำ [ 28 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    คู่มือหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรวิชาช่างตัดผมชาย [ 28 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    เชิญประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ [ 25 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารเดือนเมษายน [ 25 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอนาด้วง [ 25 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...39-23.jpg"> ...

    สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแห้ว [ 25 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...36-41.jpg">
...

    แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ [ 24 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...อคะ

...

    ขอเชิญประชุม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน [ 14 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...32-44.jpg">
...

    คู่มือหลักสูตรการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ หลักสูตรวิชาช่างตัดผมชาย [ 11 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...an> ...

    การคัดเลือกบรรณารักษ์ดีเด่น และห้องสมุดประชาชนดีเด่น ประจำปี 2554 [ 10 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    ขอเชิญต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ [ 04 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...011-36-41.jpg">...

    กรอบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [ 04 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...0-15-06.jpg"> ...

    แผนการลงทะเบียน ๑/๒๕๕๕ [ 02 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...03-16.jpg">
...

    นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน จังหวัดเลย [ 01 พฤษภาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...47-25.jpg">

...

    (ร่าง) แนวทางการประกันคุณภาพภายใน กศน.อำเภอ/เขต ที่พัฒนาขึ้นใหม่ [ 29 เมษายน 2555 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
...ระดึง...

    อำเภอที่ค้างส่งข้อสอบวิชาบังคับ ตามผังออกข้อสอบแบบใหม่ [ 26 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pg">
...

    แจ้งประชุมประจำเดือนเมษายน 2555 [ 25 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...v> ...

    ผังการออกข้อสอบหลักสูตร 2551 [ 25 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ตร 2551 ...

    รับรองรายงานการประชุม ประจำเดือนมีนาคม [ 24 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    ตรวจสอบข้อมูลการปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ [ 23 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...NG>

...

    ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพนักงานราชการในสังกัดประกอบการปรับค่าตอบแทน [ 19 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../FONT>

...

    ฐานข้อมูลความต้องการทางการศึกษา [ 12 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../h2>

...

    การปฏิบัติเพื่อตรวจเชคความถูกต้องของเลข 13 หลัก [ 12 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...27-47.jpg">

...

    แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน กศน.ตำบล [ 06 เมษายน 2555 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
......

    เค้าโครงรายงานการประเมินตนเอง กศน.ตำบล [ 06 เมษายน 2555 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
....ตำบล...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนสตรี 31-03-55(4) [ 04 เมษายน 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    แบบคำร้องขอจบการศึกษา [ 02 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...br>
...

    คะแนนสอบ N-NET ระดับมัธยมศึกษา [ 02 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pan>
...

    ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 02 เมษายน 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...014-40-25.jpg">...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนสตรี 31-03-55 (เพิ่มเติม) [ 01 เมษายน 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนสตรี 31-03-55 [ 31 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนสตรี 30-03-55 [ 30 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานราชการ ครูศูนย์การเรียนชุมชนและบรรณารักษ์ (แก้ไขเอกสาร) [ 30 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...7-17-28.jpg"> ...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 29 มี.ค. 55 [ 29 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 28 มี.ค. 55 [ 28 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    การสำรวจการสอนภาษาอาเซียนของสถานศึกษา กศน. [ 28 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...015-02-00.jpg">...

    เชิญประชุมประจำเดือนมีนาคม [ 28 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...14-33-37.jpg"> ...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 27 มี.ค. 55 [ 27 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    การดำเนินการจัดการสอบซ่อม [ 27 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...28-10.jpg">
...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 26 มี.ค. 55 [ 27 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สั่งข้อสอบซ่อมหลักสูตร 44 และส่งทางโทรสาร ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2555 [ 26 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 24 มี.ค. 55 [ 24 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    คู่มือประเมินตนเองกศน.ตำบล [ 23 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
....ตำบล...

    รายงานการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ [ 23 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 22 มี.ค. 55 [ 22 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 21 มี.ค. 55 [ 21 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    คะแนนสอบปลายภาค 2/54 [ 21 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...54

...

    แบบฟอร์มใบสมัครกองทุนสตรีใหม่ล่าสุด‏ [ 21 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ุด‏ ...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 20 มี.ค. 55 [ 20 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 19 มี.ค. 55 [ 19 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปการลงทะเบียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 19 มี.ค.55 [ 19 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 18 มี.ค. 55 [ 19 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 17 มี.ค. 55 [ 17 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 16 มี.ค. 55 [ 16 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 15 มี.ค. 55 [ 15 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 14 มี.ค. 55 [ 14 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    รายงานผลการสำรวจข้อมูลการจัดการฝึกอบรมการทำเชื้อเห็ดและหรือการเพาะเห็ด [ 14 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...STRONG>

...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 13 มี.ค. 55 [ 13 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    การเลื่อนเงินเดือน / เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ครั้งที่ 1 (แก้ไข) [ 13 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...RONG> 

...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุนฯ 12 มี.ค. 55 [ 12 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    แนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 [ 12 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
....ศ.2555...

    เชิญประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 12 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>

...

    การลาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา [ 12 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...กษา...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุน 11 มี.ค. 55 [ 11 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุน 10 มี.ค. 55 [ 10 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุน 9 มี.ค. 55 [ 10 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    แจ้งการสอบปลายภาคเรียน [ 09 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pan>...

    ข้อมูลกองทุนบทบาทสตรี 8 มี.ค. 55 [ 08 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    การดำเนินการจัดการสอบภาคเรียนที่ 2/2555 [ 08 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...55-37.jpg">
...

    ข้อมูลกองทุนบทบาทสตรี 7 มี.ค. 55 [ 07 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    คะแนน N-NET [ 06 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...น N-NET...

    การรายงานจำนวนผู้ลงทะเบียนสมาชิก [ 05 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pan>...

    แจ้งกำหนดการประชุมประจำเดือนผู้บริหาร/บุคลากร ประจำปี 2555 [ 05 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...011-01-06.jpg">...

    อำเภอที่ยังไม่ส่งข้อมูล [ 02 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...nbsp;

...

    แนวทางการปฏิบัติในการกรอกข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [ 01 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...jpg">
...

    สรุปจำนวนสมาชิกกองทุน 18-29 ก.พ. 55 [ 01 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (กศน.อำเภอเมืองเลย) [ 01 มีนาคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... width=700>

...

    ข้อมูลบทบาทสตรี 29 ก.พ. [ 01 มีนาคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    รายงานสรุปบทบาทสตรี 29 ก.พ.55 [ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    ขยายเวลาปฏิบัติงานการรับสมัคร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...017-24-14.jpg">...

    เร่งรัดดำเนินการจัดหาหนังสือเรียน [ 29 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...span> ...

    ข้อมูลบทบาทสตรี 28 ก.พ. [ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    รายงานสรุปบทบาทสตรี 28 ก.พ.55 [ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    ข้อมูลบทบาทสตรี 27 ก.พ. [ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    รายงานสรุปบทบาทสตรี 27 ก.พ.55 [ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    แจ้งตรวจสอบข้อมูล กศน.ตำบล [ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...n>

...

    เร่งรัดการดำเนินงานและให้รายงานความก้าวหน้าการรับลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...an> ...

    แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ [ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ห่ง
...

    รายงานสรุปบทบาทสตรี 26 ก.พ.55 [ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    รายงานสรุปบทบาทสตรี วันที่ 25 ก.พ. 55 [ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
...
...

    สรุปรายงานการลงทะเบียนบาบาทสตรี จังหวัดเลย [ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    การทำวิจัยสนามสอบสีขาว [ 22 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    แบบรายงานการลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 21 ก.พ.55 [ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    รายงานข้อมูลกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ธ์ 2555
...

    เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ N-NET [ 20 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    แบบฟอร์มรายงานการกรอกข้อมูลลงทะเบียนสมาชิกบทบาทสตรี [ 18 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...ทสตรี...

    แบบลงทะเบียนและคู่มือลงทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [ 17 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ยน

...

    ขั้นตอนการรับลงทะเบียน [ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    (ร่าง)คู่มือการลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี [ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    การลงทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาสตรี [ 16 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
......

    ชะลอการเบิกจ่ายทุกรายการ [ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    การย้ายบุคลากรอื่น ตำแหน่งบรรณารักษ์ [ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...้าย

...

    แต่งตั้งคณะทำงาน ประจำสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติ [ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าติ...

    รายงานการประชุมเดือนมกราคม ๒๕๕๕ [ 14 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/888_.doc...

    คู่มือประเมิน กศน.ตำบล โดยต้นสังกัด [ 08 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...กัด...

    ร่าง คู่มือจัดทำ SAR กศน.ตำบล [ 08 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ำบล...

    รายงานพิกัดที่ตั้ง กศน.ตำบล [ 06 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...span>
...

    คู่มือประเมินตนเอง กศน.ตำบล [ 01 กุมภาพันธ์ 2555 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...้นที่...

    ขอเชิญประชุมการจัดงานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลย [ 24 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...บับ

...

    รายงานการประชุมเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ [ 23 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../886_.doc ...

    ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3 [ 23 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    ขอเชิญอบรมการใช้งานระบบเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ [ 23 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../EM>

...

    ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) [ 23 มกราคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
... ...

    การดำเนินงานประเมินความรู้และประสบการณ์ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 18 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...an>


...

    ขอเชิญบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมพัฒนาบุคลากร [ 18 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../div> ...

    แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ N-NET [ 18 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>
...

    ตรวจสอบข้อมูลการสั่งข้อสอบ [ 12 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...> !!!
...

    การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ กศน.อำเภอวังสะพุง [ 10 มกราคม 2555 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
...
...

    การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 [ 09 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ชุด
...

    ขอเชิญประชุม [ 06 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ขาว

...

    การต่อสัญญาจ้างพนักงานราชการ [ 06 มกราคม 2555 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...bsp; 

...

    แจ้งกำหนดการสอบปลายภาค [ 29 ธันวาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1 ชุด
...

    ระเบียบพนักงานราชการ [ 19 ธันวาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>

...

    เชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดการสอบทางการศึกษาระดับชาติ และการใช้ระบบ N-NET [ 16 ธันวาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    ส่งข้อมูลนักศึกษารายบุคคล แก้ไข วังสะพุง [ 16 ธันวาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
...
...

    รายงานการประชุม เดือนพฤศจิกายน [ 14 ธันวาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    ส่งข้อมูล itw 51 แก้ไขล่าสุดของ กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 13 ธันวาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
......

    ส่งข้อมูลนักศึกษารายบุคคล ปรับปรุงนักศึกษาซ้ำ [ 08 ธันวาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
...
...

    แจ้งสถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของนักศึกษาและนักศึกษาซ้ำ [ 07 ธันวาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...T>

...

    ประชาสัมพันธ์กีฬาบังตะเว็นเกมส์ครั้งที่ 20 ประจำปีพ.ศ 2554 [ 07 ธันวาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
...; 042079248

...

    ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม E-budget [ 06 ธันวาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...่ E-office) ...

    รายงานการประชุม เดือนตุลาคม ๒๕๕๔ [ 23 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/867_.doc...

    ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปี 2555 [ 22 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...มาณ 2555...

    การจัดทำรายละเอียดงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ [ 22 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ๒๕๕๔...

    ใบสั่งจองและสั่งซื้อสมุดบันทึกประจำวัน [ 21 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...54
...

    เปลี่ยนแปลงวันตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา (ครั้งที่ 2) [ 18 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...1>...

    รายงานผู้คาดว่าจะจบ [ 18 พฤศจิกายน 2554 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    แบบรายงานยาเสพติด ศพส.จ.แก้ไข 6 ธ.ค.54 [ 17 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ONG>

...

    ส่งข้อมุลนักศึกษา หลักสุตร 2551 ภาคเรียนที่ 2/2554กศน.อำเภอวังสะพุง [ 16 พฤศจิกายน 2554 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
...
...

    ข้อมูลนักศึกษาหลักสูตร 44 กศน.อำเภอวังสะพุง [ 16 พฤศจิกายน 2554 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
...
...

    เปลี่ยนแปลงวันตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา [ 16 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    ขอเชิญเจ้าหน้าที่งานทะเบียนนักศึกษาตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา [ 15 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    แจ้งเปลี่ยนแปลงรายวิชาเลือกม.ปลาย [ 15 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ห่ง

...

    กศน.อำเภอปากชมจัดปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่๒/๒๕๕๔ [ 15 พฤศจิกายน 2554 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...กชม)

...

    กศน.อำเภอนาด้วง ร่วมจัดทำ EM BALL [ 14 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/859_.doc...

    กศน.อำเภอเชียงคานร่วมโครงการจิตอาสาเยียวยาประชาชน [ 11 พฤศจิกายน 2554 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
.../FONT>...

    ตารางการปฏิบัติงาน ประจำเดือน พ.ย. ๕๔ กลุ่มงานวัดและประเมินผล [ 09 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...> ...

    แผนการลงทะเบียน หลักสูตร 51 2/54 [ 09 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ด

...

    ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในห้องสมุดประชาชน [ 08 พฤศจิกายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...พุง

...

    ส่งรายงานการประชุม เดือน กันยายน ๒๕๕๔ [ 31 ตุลาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/857_.doc...

    รับสมัครบรรณารักษ์จ้างเหมา ห้องสมุดประชาชนอำเภอเอราวัณและวังสะพุง [ 28 ตุลาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ุง
...

    คู่มือดำเนินงานองค์กรนักศึกษา กศน. [ 26 ตุลาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>

...

    ขอเชิญ ครูอาสาสมัครฯ ทุกคน เข้าประชุม ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ [ 19 ตุลาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ังกัด...

    แผนการบริหารราชการแผ่นดิน [ 17 ตุลาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...นดิน ...

    แจ้ง กศน.อำเภอรับสื่อและครุภันฑ์ [ 13 ตุลาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...เลย
...

    ขอเชิญร่วมจัดทำหลักสูตรการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ [ 11 ตุลาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... <

...

    กศน.อำเภอภูกระดึง กำหนดการสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่๑/๒๕๕๔ [ 06 ตุลาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
...ทุกคน...

    แบบประเมินพนักงานราชการ [ 28 กันยายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าชการ...

    การงดรับหลักฐานการเบิกจ่าย [ 28 กันยายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    เลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ [ 27 กันยายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...อไป
...

    คะแนนสอบหลักสูตร 44 และหลักสูตรนำร่อง [ 24 กันยายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...่อง...

    รายงานการประชุม เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔ [ 22 กันยายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/845_.doc...

    แบบรายงานผลแผนสำรองภาวะฉุกเฉินสารสนเทศ [ 19 กันยายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...สุด
...

    การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 [ 14 กันยายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบล) [ 12 กันยายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../STRONG>...

    ร่าง TOR จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกรณ์ สำหรับศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบล) [ 01 กันยายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../tbody>
...

    เชิญอ่านข่าว กศน.อำเภอหนองหิน [ 01 กันยายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...i.blogspot.com ...

    ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต [ 31 สิงหาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...พลง

...

    แจ้งรายละเอียดการสอบปลายภาค 1 / 54 [ 30 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...an>
...

    รายงานการประชุมเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๔ [ 25 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/828_.doc...

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์การเรียนชุมชน [ 18 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    กีฬา กศน.เกมส์ จ.มหาสารคาม [ 18 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ONG>

...

    โปรแกรม Antidrug [ 17 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ม Antidrug ...

    ตรวจสอบการสั่งข้อสอบหลักสูตร 51 หลังลงสนามสอบแล้ว [ 11 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...T>

...

    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือและห้องสมุดประชาชนอำเภอเอราวัณ [ 10 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...nter> 

...

    แจ้งคณะครู กศน.ตำบล รุ่น1 ที่เข้าร่วมพัฒนาสมรรถนะหัวหน้า กศน.ตำบล [ 10 สิงหาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
... 08-1873-3586 ...

    ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร กศน.ตำบล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 09 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../TBODY>...

    ตรวจสอบการสั่งข้อสอบหลักสูตร 51 [ 08 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...T>

...

    รายละเอียด กศน.เกมส์ [ 03 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...4)

...

    กำหนดการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน [ 03 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    ปฏิทินกิจกรรม กศน.อำเภอหนองหิน เดือนสิงหาคม 2554 [ 02 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...องหิน...

    สูจิบัตรการแข่งขัน กศน.เกมส์ [ 02 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...
...

    เชิญเข้าอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารงานการจัดการเรียนการสอน [ 01 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...nter> 

...

    การสั่งเสื้อ กศน.เกมส์ [ 01 สิงหาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...นี่

...

    แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา [ 27 กรกฎาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...๓


...

    วัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน 1/2554 [ 27 กรกฎาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...เอง

...

    ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ [ 24 กรกฎาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../a>
...

    ขอเชิญร่วมแข่งขันกีฬา นักศึกษา กศน.สานสัมพันธ์ครู [ 22 กรกฎาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ter>...

...

    ปฏิทินงาน กศน.อำเภอหนองหิน [ 21 กรกฎาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าคม 2554...

    กศน.อ.ภูกระดึง เตรียมจัดค่ายเสริมสร้างความรู้ ทักษะวิชาการ และทักษะเพื่อพัฒนาผู้เรียน ฯ [ 20 กรกฎาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
... ...

    ส่งรายงานการประชุมเดือน มิถุนายน ๒๕๕๔ [ 19 กรกฎาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/802_.doc...

    แบบฟอร์มการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รายวิชาบังคับ) [ 17 กรกฎาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 12 กรกฎาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;<

...

    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [ 24 มิถุนายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...> ...

    ด่วนที่สุด เรื่อง สำรวจผลดำเนินงานภารกิจที่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 มิถุนายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;<

...

    รายงานการประชุมเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ [ 20 มิถุนายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/788_.doc...

    ขอเชิญประชุมปฏิบัติการติดตั้งและพัฒนาเวบไซต์ห้องสมุด [ 13 มิถุนายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...P>...

    ด่วนที่สุด แจ้งเรื่องส่งข้อสอบ [ 09 มิถุนายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    ประกวดราคาซื้อครุภัญฑ์ยานพาหนะ [ 01 มิถุนายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;

...

    สรุปแผนการลงทะเบียนหลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 [ 24 พฤษภาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;<

...

    มีสรุปเตรียมสอบครูผู้ช่วยมาฝากครับ [ 12 พฤษภาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ี่เอง...

    การอบรมการจัดทำแผนบูรณาการ [ 12 พฤษภาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าร
...

    รายงานการประชุมเดือน เมษายน ๒๕๕๔ [ 12 พฤษภาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/760_.doc...

    เผยแพร่เว็บไซต์ กศน.อำเภอวังสะพุง [ 08 พฤษภาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
...ุง

...

    เผยแพร่เว็บบล็อก กศน.อำเภอหนองหิน [ 06 พฤษภาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ei.blogspot.com...

    ขอแสดงความยินดี [ 06 พฤษภาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ังนี้...

    ผลคะแนนแก้ไข หลักสูตร 51 [ 29 เมษายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;<

...

    ส่งรายงานการประชุม เดือน มีนาคม ๒๕๕๔ [ 20 เมษายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/725_.doc...

    สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลทั่วไปพร้อมอุปกณ์สำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอ [ 05 เมษายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;<

...

    สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือและห้องสมุดประชาชนอำเภอเอราวัณ [ 05 เมษายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;<

...

    คะแนนผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 หลักสูตร51 [ 05 เมษายน 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;<

...

    คะแนนผลสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 [ 23 มีนาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ี่

...

    รายงานการประชุม เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ [ 21 มีนาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/705_.doc...

    กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา [ 16 มีนาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    ขยายกำหนดเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและผู้อำนวยการสถานศึกษา [ 02 มีนาคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...t=1539>

...

    กศน.อำเภอเชียงคานจัดโครงการ [ 01 มีนาคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...G>...

    รับยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ประจำปี 2553 [ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าชการ...

    ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชน [ 23 กุมภาพันธ์ 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ht=403>

...

    ร่างขอบเขตของงาน ก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือและห้องสมุดประชาชนอำเภอเอราวัณ [ 16 กุมภาพันธ์ 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../TBODY>...

    ยกเลิกประกวดสอบราคาก่อสร้างห้องสมุดประชาชน [ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...=1493>

...

    รายงานการประชุมเดือนมกราคม 54 [ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/688_.doc...

    กศน.อำเภอท่าลี่ ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมอบรมประชาชนภายใต้โครงการการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๓ [ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...ชุมชน...

    กศน.อำเภอเชียงคานร่วมโครงการ [ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
... ...

    กศน.อำเภอเชียงคานจัดโครงการ [ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...ONG>

...

    ประกวดสอบราคาก่อสร้างห้องสมุดประชาชน [ 10 กุมภาพันธ์ 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ure%20044.jpg">...

    เรียนรู้.คู่.กศน.ภูกระดึง [ 03 กุมภาพันธ์ 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...www.pkdnfe.com ...

    กศน.อำเภอเชียงคานร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังวัดเคลื่อนที่และอำเภอเคลื่อนที่ [ 28 มกราคม 2554 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
.../FONT>...

    กศน.ภูกระดึง ขอเชิญเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในงานดอกฝ้านบานฯ 1 ก.พ.54 [ 27 มกราคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...น.เลย ...

    รายงานการประชุมเดือนธันวาคม 53 [ 21 มกราคม 2554 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...d/649_.doc ...

    กิจกรรมบ้านหลังเรียน [ 22 ธันวาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
...มาย

...

    กศน.อำเภอเชียงคานออกอำเภอเคลื่อนที่ตำบลปากตม [ 21 ธันวาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
... ฯลฯ

...

    รายงานการประชุม เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ [ 19 ธันวาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...d/648_.doc ...

    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล [ 14 ธันวาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...กาศ ...

    สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 [ 07 ธันวาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...การ ...

    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [ 02 ธันวาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;<

...

    ภูหลวงประกาศ(เพิ่มเติม)ขอเปลี่ยนแปลงเวลายื่นและเปิดซองสอบราคา [ 02 ธันวาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
...นไป

...

    กศน.อำเภอเชียงคานจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา [ 01 ธันวาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...น

...

    กศน.ภูหลวงประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน [ 30 พฤศจิกายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
...,042-879078

...

    ร่วมติดตามข่าวการจับมือร่วมส่งเสริมการอ่าน [ 29 พฤศจิกายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...ำ 19.00 น. ...

    ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 / 2553 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าลี่ [ 29 พฤศจิกายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...P>...

    ประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 / 2553 [ 25 พฤศจิกายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
...load/643_.doc ...

    เชิญชมนิทรรศการการอ่าน สนับสนุนการเรียนรู้ ส่งเสริมอาชีพ [ 18 พฤศจิกายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...อาสา ...

    อบรม ICT ชุมชน [ 16 พฤศจิกายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
......

    กศน.อำเภอเชียงคานออกอำเภอเคลื่อนที่ [ 15 พฤศจิกายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
... ฯลฯ

...

    อบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน [ 15 พฤศจิกายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
...นึ่ง ...

    ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๓ [ 13 พฤศจิกายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/642_.doc...

    ส่งแผนการลงทะเบียนรายวิชาเลือก หลักสูตร 2551 แก้ไขล่าสุด [ 12 พฤศจิกายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/641_.doc...

    รายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553 [ 08 พฤศจิกายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;<

...

    กำหนดวัน เวลาและสถานที่ประเมินครั้งที่2(สัมภาษณ์)เพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป [ 08 พฤศจิกายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าย

...

    ๑๓ ฟอนต์แห่งชาติ [ 21 ตุลาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 [ 20 ตุลาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...lt;<

...

    รายงานการประชุม เดือน กันยายน 2553 [ 12 ตุลาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/637_.doc...

    กศน.ตำบลาดีสังกัด กศน.อำเภอด่านซ้ายถุกน้ำท่วม [ 27 กันยายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...jpg" width=737>...

    ส่งรายงานการประชุม เดือน สิงหาคม 2553 [ 20 กันยายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/631_.doc...

    ประชุม คณะกรรมการ กศน. [ 17 กันยายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป [ 17 กันยายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../STRONG>...

    ประกาศรายชื่อและ กำหนดสถานที่และผังที่นั่งสอบฯ พนักงานราชการทั่วไป [ 08 กันยายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...STRONG>

...

    เชิญประชุมสัมนา [ 07 กันยายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...3.jpg">

...

    กศน.อำเภอปากชมจับมือกับสภ.ปากชมนำเสนอข่าว"รถความรู้ [ 01 กันยายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...อไป

...

    ส่งรายงานการประชุม เดือน กรกฎาคม 2553 [ 20 สิงหาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/626_.doc...

    ประมวลภาพกิจกรรมศึกษาดูงาน กศน.อำเภอวังสะพุง [ 20 สิงหาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
...ี่

...

    ร่วมทำบุญและฟังสวดพระอภิธรรม [ 19 สิงหาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ONG>

...

    ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ กศน.ภูกระดึง [ 10 สิงหาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ience.jpg">

...

    ส่งคำปรารภโครงการรักการอ่าน [ 05 สิงหาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/628_.doc...

    รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักงาน กศน.จ.เลย [ 04 สิงหาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...PDF

...

    ส่งทำเนียบประวัตินักศึกษาหลักสูตร กศน. 2544,2551 [ 03 สิงหาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/619_.doc...

    คู่มือการประเมิณคุณภาพสถานศึกษา [ 02 สิงหาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
...15_.doc

...

    ส่งรายงานการประชุมเดือน มิถุนายน 2553 [ 19 กรกฎาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/604_.doc...

    รับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งปฎิบัติหน้าที่ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนบ้านอาฮี [ 18 กรกฎาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...***********

...

    แบบสำรวจด้านการศึกษา [ 09 กรกฎาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...02_.xls

...

    รับสมัคร ครู ศรช. บ้านห้วยอาลัย อำเภอปากชม [ 06 กรกฎาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...เลย

...

    ส่งรายงานการประชุมเดือน พฤษภาคม 2553 [ 01 กรกฎาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ad/594_.doc...

    กศน.อำเภอผาขาว จะจัดโครงการณรงค์ส่งเสริมการอ่าน [ 29 มิถุนายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
... 503 คน

...

    กศน.อำเภอเชียงคานจัดค่ายพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ [ 27 มิถุนายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
......

    กศน.เชียงคานออกอำเภอเคลื่อนที่ [ 26 มิถุนายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...>...

    กศน.อำเภอเชียงคาน จัดค่ายคุณธรรมนำชีวิต ที่วัดป่าศรีภูทอก [ 26 มิถุนายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...T>

...

    กศน.เชียงคาน ต้อนรับผู้ตรวจราชการฯ [ 18 มิถุนายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...่น...

    กศน.อำเภอนาด้วง เตรียมรับการประเมินภายนอก จาก สมศ. [ 08 มิถุนายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...height=207>

...

    โปรแกรม Tachu Library Service1.0 [ 03 มิถุนายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...nbsp; 

...

    กิจกรรม กศน.อำเภอนาด้วง [ 29 พฤษภาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
... width=266>

...

    ผลการสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียน [ 27 พฤษภาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    กศน.อำเภอเชียงคานจัดปฐมนิเทศนักศึกษา [ 27 พฤษภาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...ONT>

...

    การเทียบระดับการศึกษา [ 26 พฤษภาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
..._.rar">

...

    ส่งเครื่องมือนิเทศ [ 25 พฤษภาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...d/545_.doc ...

    ส่งรายงานการประชุมเดือน เมษายน 2553 [ 18 พฤษภาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...d/540_.doc ...

    กศน.อำเภอปากชมสอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน [ 12 พฤษภาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...การ

...

    ภูหลวงประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน [ 11 พฤษภาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
.../STRONG>  ...

    สอบราคาจัดซื้อสื่อแบบเรียน [ 07 พฤษภาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
..._.rar">

...

    กศน.อำเภอเชียงคาน ขอเชิญร่วมงานอำเภอเคลื่อนที่ [ 06 พฤษภาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...จัด

...

    กศน.อำเภอเมืองเลย ขยายการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2553 [ 03 พฤษภาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
...อ 042-813090 ...

    แผน ระเบียบ หลักสูตร [ 28 เมษายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...d/508_.rar ...

    ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 [ 28 เมษายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...ONT>

...

    ห้องสมุดประชาชนอำเภอผาขาวประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ [ 27 เมษายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
...ฒนา

...

    ประกาศรับนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียน 1/2553 [ 21 เมษายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
...าชการ...

    รายงานการประชุม เดือน มีนาคม 2553 [ 21 เมษายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ลด

...

    ขอเชิญประชุม การปฏิบัติงานตามนโยบายในช่วงวิกฤติ [ 21 เมษายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    วันสงกรานต์ [ 13 เมษายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...> 

...

    ฝากประชาสัมพันธ์ [ 08 เมษายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...นุน

...

    กศน.อำเภอด่านซ้ายประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ [ 08 เมษายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอด่านซ้าย ]
...การ

...

    ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเว็บบอร์ด ภูกระดึง [ 07 เมษายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...nbsp; 

...

    กศน.เชียงคาน ขอเชิญร่วมงาน [ 01 เมษายน 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...ht>...

    เปลี่ยนกำหนดการการประชุมประจำเดือน [ 01 เมษายน 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    กศน.ภูกระดึง ขอเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2 เมษาฯ..วันรักการอ่าน [ 30 มีนาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ทธา

...

    คลินิก กศน.อำเภอผาขาว เคลื่อนที่ [ 29 มีนาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
... 042818136

...

    อำเภอเคลื่อนที่ [ 24 มีนาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...หมู

...

    รายงานการประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 53 [ 19 มีนาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    กศน.อำเภอปากชมจัดอบรมการทำกรอบรูปวิทยาศาสตร์ [ 19 มีนาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...042-881138

...

    อบรม ครู กศน.หลักสูตรใหม่ [ 13 มีนาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
...่ 2

...

    กศน.อำเภอปากชมสอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชน [ 09 มีนาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...085

...

    จำหน่ายอิฐบล๊อคประสาน [ 08 มีนาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
...width=1718>

...

    กศน.ท่าลี่ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ห้องสมุดประชาชน ครั้งที่ 2/2553 [ 05 มีนาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...04968.jpg">

...

    กศน.ท่าลี่ ยกเลิกสอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ [ 05 มีนาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...SC04964_1.jpg">...

    ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว [ 03 มีนาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
...

...

    คู่มือการอบรมหลักสูตร กศน. พ.ศ. 2551 [ 02 มีนาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...(zip 97 M) ...

    ชุดการเรียนทางไกล [ 02 มีนาคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...oad/abc.zip...

    รับสมัครนักเรียน นักศึกษาให้มีรายได้ระหว่างเรียน [ 02 มีนาคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
.../STRONG>...

    กศน.ภูหลวงประกาศเปลี่ยนวันดำเนินการสอบราคาซื้อสื่อสิ่งพิมพ์ [ 28 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
...ลวง

...

    เชิญประชุม [ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าร

...

    กศน.เชียงคาน จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ [ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...น

...

    กศน.อำเภอปากชมรับสมัครนักเรียน นักศึกษาทำงานระหว่างเรียน [ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
...

...

    กศน.อำเภอภูหลวง ประกาศสอบราคาซื้อสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับห้องสมุดประชาชน [ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
... 042-879078

...

    เชิญ การประชุม [ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...เลย

...

    กศน.อำเภอวังสะพุง จัดกิจกรรมเข้าค่ายกิจกรรมฯ [ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
...่ 3

...

    รายงานการประชุมผู้บริหาร [ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าร

...

    รับสมัครนักศึกษาทำงานหารายได้ระหว่างเรียน [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...32_.pdf

...

    ศูนย์ กศน.อำเภอเชียงคาน ได้จัดโครงการ ค่ายพัฒนาการเรียน วิทยาศาสตร์ [ 18 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...>...

    กศน.ท่าลี่ ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือและสื่อการเรียนรู้ [ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอท่าลี่ ]
...

 

...

    กศน.อำเภอภูหลวง [ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
...

 

...

    สำรวจข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชน (กศน.ตำบล/แขวง) [ 17 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    กศน.ผาขาวขอเชิญร่วมกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต ตามนโยบาย 3D [ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
...ำบล

...

    กศน.อำเภอเชียงคาน ได้จัดโครงการ อบรมเพื่อพัฒนาอาชีพ [ 12 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
...น

...

    โปรแกรม satangpro [ 09 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
...ือ

...

    กศน.ผาขาวจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและองค์กรนักศึกษา [ 08 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
...0 height=1570> ...

    กศน.ตำบลผาบิ้ง เปิดเว็บไซต์แล้ว [ 02 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ิ้ง

...

    แนวทางการดำเนินงานการให้บริการ กศน.สำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2553 [ 02 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...>...

    การสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ (อำนวยการ ระดับสูง) เพิ่มเติม [ 02 กุมภาพันธ์ 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    กำหนดการอบรมการทำเวบไซต์ [ 22 มกราคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...E>...

    สอบราคาจ้างครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป [ 21 มกราคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าร

...

    หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น [ 18 มกราคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
..............
...

    โครงการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ ระบบ GFMIS [ 08 มกราคม 2553 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
...STRONG>

...

    รางวัลนานาชาติด้านการรู้หนังสือ ประจำปี 2552 [ 04 มกราคม 2553 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ิ”

...

    ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาตลอดชีวิต [ 22 พฤศจิกายน 2552 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../FONT>...

    ผลการสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    สอบราคาจ้างพิมพ์ สื่อแบบเรียน [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ติม...

    วันและสถานที่ดำเนินการสอบครูศรช. [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...กาศ...

    นโยบายสถานศึกษา 3 D [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...IV>...

    แก้ไขฐานข้อมูลห้องสมุดประชาชน [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...3/login.php...

    จังหวัดเคลื่อนที่ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ครับ......

    ไม่มีคืนสุนัขร้องหอนก่อนวันเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรระดับชาติ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
..." width=83>

...

    ประมวลภาพ 8 กันยาฯภูกระดึง [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pg" width=1256>...

    บทคัดย่อ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...data/A2.doc...

    สาส์นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...T>

...

    พบเด็กอัจฉริยะ 4 ขวบอ่านภาษาอังกฤษ-ถาษาไทยได้คล่อง [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...FONT>...

    อลังการ งาน 8 กันยาฯ ที่อำเภอภูกระดึง [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ี้.....

...

    กศน.วังสะพุง ต้อนรับท่านรองเลขาธิการ กศน. [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...02605.gif">

...

    สถานศึกษา 3 D [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../FONT>...

    มาดูโลโก้ 3D ภูกระดึง กันครับ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ปัน

...

    ฝากตราสัญลักษณ์ (logo) กศน.มาให้ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

...

    ขอแสดงความยินดีกับด้อกเตอร์คนแรกของ กศน.เลย [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
.../TBODY>...

    8 กันยายน วันที่ระลึกสากลและมหกรรมอาชีพที่ภูกระดึง [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...width=1245>

...

    ติชมโลโก้ทศวรรษแห่งการอ่านภูกระดึง [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...width=1245>

...

    รองเชาธิการ กศน.เยี่ยมชม ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลผาขาว [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...บ

...

    การทำงานที่มีประสิทธิภาพ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...clear=left>

...

    ร่วมกิจกรรมวันแม่ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...าติ

...

    คืนกล้วยไม้สู่ป่า [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...  2552

...

    อำเภอเคลื่อนที่ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...2552 

...

    กิจกรรมบ้านหลังเรียน ห้องสมุดเคลื่อนที่ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ลวง

...

    คลีนิก กศน. เคลื่อนที่และอำเภอยิ้ม..ที่ภูกระดึง [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pg" width=1198>...

    คืนกล้วยไม้สู่ป่าภูกระดึง [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...width=1247>

...

    คืนกล้วยไม้ให้กับวัดป่าภูเขาวงบ้านดงน้อย [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...T>

...

    โครงการสานสัมพันธ์จากลูกผูกรักแม่ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ด้ค่ะ...

    โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...741

...

    ฉันรักแม่ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pg" width=1088>...

    โครงการสานสัมพันธ์จากลูกผูกรักแม่ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...แม่"

...

    กศน.อำเภอภูกระดึง จัดอบรมคอมฯพัฒนาผู้เรียน [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...pg" width=3438>...

    กศน.นาด้วงจัดกิจกรรมโครงการบ้านหลังเรียน [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...6>

...

    จังหวัดเคลื่อนที่ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    บ้านหลังเรียน กศน.นาด้วง [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...width=2272>

...

    ข่าวห้องสมุดประชาชนอำเภอด่านซ้าย [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...งใจ

...

    บ้านหลังเรียน เอราวัณ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...PG" width=1638>...

    ห้องสมุดประชาชนออกให้บริการห้องสมุดเคลื่อนที่ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... width=115>

...

    โครงการบ้านหลังเรียน [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...  น.

...

    แนะนำเวบไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ะคะ

...

    จิตอาสาทำไม ? จิตอาสา กศน.อำเภอผาขาว [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...o:p>

...

    ขอแสดงความยินดีท่านรองเลขาธิการ กศน. 2 ท่าน [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...8px" clear=all>...

    เชิญผู้บริหาร กศน.ทั่วประเทศประชุมสัมมนา ที่ โรงแรม prince palace โบ้เบ้ เทาเวอร์ กรุงเทพฯ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
..._exe1.jpg">

...

    ยินดีกับท่านรองเลขาธิการคนใหม่ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...bsp;

...

    ส่งข้อมูลห้องสมุด [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...

 

...

    วอนผู้ใจบุญช่วยเหลือ...ครู ศรช.บ้านไฟไหม้ [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...e00/2.jpg">

...

    ข้อมูลห้องสมุดประชาชน [ 15 กรกฎาคม 2552 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... 2552 ...

    แนะนำ website กศน.อำเภอผาขาว [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ล็อก)...

    กำหนดวันออกห้องสมุดเคลื่อนที่/โครงการบ้านหลังเรียน [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
... ...

    โครงการบ้านหลังเรียน กศน.อำเภอผาขาว [ - ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...กครับ...

    โครงการบ้านหลังเรียน [ 04 มิถุนายน 2552 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...ะคณะ ...

    ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ [ 26 พฤษภาคม 2552 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...งกัน ...

    โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านโนนปอแดงเปิดรับสมัครนักศึกษา [ 07 พฤษภาคม 2552 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...กขึ้น...

    แจ้งบรรณารักษ์วันเดินทางไปอบรม [ 28 เมษายน 2552 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
...กษณ์)...