สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
กิจกรรม


 
กศน.อำเภอภูเรือ จัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
[ 05 เมษายน 2564 ]
[ กศน.อำเภอภูเรือ ]

 
กศน.อำเภอภูเรือ จัดประชุมประจำเดือนบุคลากร ครั้งที่ 3/2564
[ 05 เมษายน 2564 ]
[ กศน.อำเภอภูเรือ ]

 
กศน.อำเภอภูเรือ ข้าร่วมอบรม โครงการเสริมสร้างเครือข่าย ดำเนินตามค่านิยม วัฒนธรรมการเมือง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
[ 05 เมษายน 2564 ]
[ กศน.อำเภอภูเรือ ]

 
กศน.อำเภอภูเรือ ร่วมเป็นเกียรติ และให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ค้นหาผู้จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (CHAMP)
[ 05 เมษายน 2564 ]
[ กศน.อำเภอภูเรือ ]

 
กศน.อำเภอภูเรือ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง การทำกะลามะพร้าว เพื่อสุขภาพ แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ
[ 05 เมษายน 2564 ]
[ กศน.อำเภอภูเรือ ]

 
กศน.อำเภอภูเรือ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้อนุรักษ์พลังงาน
[ 05 เมษายน 2564 ]
[ กศน.อำเภอภูเรือ ]

 
กศน.อำเภอภูเรือ ร่วมงานมหกรรมกีฬา กศน. ภูธานี เกมส์ Phuthani ONIE Games ประจำปี 2564
[ 05 เมษายน 2564 ]
[ กศน.อำเภอภูเรือ ]

 
กศน.อำเภอภูเรือ จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา กศน.ภูธานี เกมส์ ครั้งที่ 6
[ 05 เมษายน 2564 ]
[ กศน.อำเภอภูเรือ ]

 
กศน.อำเภอภูเรือ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล"
[ 05 เมษายน 2564 ]
[ กศน.อำเภอภูเรือ ]

 
กศน.อำเภอภูเรือ จัดกิจกรรม Workshop การจัดทำรายงานการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน (แฟ้มรายบุคคล) ของบุคลากร กศน.อำเภอภูเรือ
[ 05 เมษายน 2564 ]
[ กศน.อำเภอภูเรือ ]

ถัดไป หน้าสุดท้าย