สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและ การรายงานผลการควบคุมภายใน

แนวทางการจัดวางระบบควบคุมภายในและ การรายงานผลการควบคุมภายใน 

 

 


ความคิดเห็น

   ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1/58 (กศน.อำเภอเอราวัณ)
   ตารางราคากลางสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอภูหลวง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคารกลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/58 กศน.อำเภอนาแห้ว
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน 1/2558 (กศน.อำเภอวังสะพุง)
   ตารางราคากลางสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอผาขาว
...