เวบไซต์ กศน.ตำบล สำนักงาน กศน.จ.เลย
กศน.อำเภอเมืองเลย กศน.อำเภอนาด้วง กศน.อำเภอเชียงคาน กศน.อำเภอปากชม กศน.อำเภอด่านซ้าย

กุดป่อง
เมือง
นาอ้อ
กกดู่
น้ำหมาน
เสี้ยว
นาอาน
นาโป่ง
นาดินดำ
น้ำสวย
ชัยพฤกษ์
นาแขม
ศรีสองรัก
กกทอง

นาด้วง
นาดอกคำ
ท่าสะอาด
ท่าสวรรค์

เชียงคาน
ธาตุ
นาซ่าว
เขาแก้ว
ปากตม
บุฮม
จอมศรี
หาดทรายขาว

ปากชม
เชียงกลม
หาดคัมภีร์
ห้วยบ่อซืน
ห้วยพิชัย
ชมเจริญ

ด่านซ้าย
ปากหมัน
นาดี
โคกงาม
โพนสูง
อิปุ่ม
กกสะทอน
โป่ง
วังยาว
นาหอ

กศน.อำเภอนาแห้ว กศน.อำเภอภูเรือ กศน.อำเภอท่าลี่ กศน.อำเภอวังสะพุง กศน.อำเภอภูกระดึง

นาแห้ว
แสงภา
นาพึง
นามาลา
เหล่ากอหก

หนองบัว
ท่าศาลา
ร่องจิก
ปลาบ่า
ลาดค่าง
สานตม

ท่าลี่
หนองผือ
อาฮี
น้ำแคม
โคกใหญ่
น้ำทูน

วังสะพุง
ทรายขาว
หนองหญ้าปล้อง
หนองงิ้ว
ปากปวน
ผาน้อย
ผาบิ้ง
เขาหลวง
โคกขมิ้น
ศรีสงคราม

ศรีฐาน
ผานกเค้า
ภูกระดึง
ห้วยส้ม

กศน.อำเภอภูหลวง กศน.อำเภอผาขาว กศน.อำเภอเอราวัณ กศน.อำเภอหนองหิน  

ภูหอ
หนองคัน
ห้วยสีเสียด
เลยวังไสย์
แก่งศรีภูมิ

ผาขาว
ท่าช้างคล้อง
โนนปอแดง
โนนป่าซาง
บ้านเพิ่ม

ผาอินทร์แปลง
เอราวัณ
ผาสามยอด
ทรัพย์ไพวัลย์

หนองหิน
ตาดข่า
ปวนพุ