สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
กิจกรรม
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จ...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมโคร...
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 256...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จัดโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และมอบเข็ม ครูประวัติศาสต...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย ...
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการ/หัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย น...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย น...
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นำโ...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย นำโดย นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เข้ารับโล่รางวัลสำหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิ...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย นำโดย นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวย สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย พร้อมด้วย ข้าราชการ ครู และบุคลากรในสังกัด ร่ว...
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 นำโดย นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา...
กศน.อำเภอด่านซ้าย ร่วมพิธ...
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 256...
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 256...
กศน.อำเภอด่านซ้าย ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี...
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินแผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย พร้อมด้วย บุคลากร สำนักงาน กศน....
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4
 
 
คะแนนสอบปลายภาค ภาคเรียนที 1/2561
 
 
ปฏิทินการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานของสํานักงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
แบบประเมินบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานโค...
การสำรวจข้อมูลการใช้ประโย...
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ...
แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4...
การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ...
ประกาศรับสมัครและคัดเลือก...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง เจ้าห...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย...
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุระการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 19 -24 กัน...
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน...
แบบรายงานการดำเนินงานโครง...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ป...
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...
แบบรายงานการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล...
ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ทางออนไลน์...
- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 4...
- การสำรวจข้อมูลการใช้ประโยชน์พื้นที่โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด สพฐ. ที่เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย...
 
 
- ประกาศรับสมัครบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา สังกัด กศน.อำเภอภูเรือ/กศน.อำเภอนาด้วง ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑...
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ประกาศสำนักงาน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ กศน.จ.เลย...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน...
 
 
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561กศน.อำภอเชียงคาน...
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อำเภอเชียงคาน...
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อ.ปากชม...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 กศน.อ.ปากชม...
- รายละเอียดคุณลักษณะหนังสือเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กศน.อำเภอเมืองเลย...
 
 
 
 
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
แหล่งเรียนรู้ จังหวัดเลย
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
เอกสารบุคลากร
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
ปฏิทินการดำเนินงาน
 
 
 
งบทดลองประจำปีงบประมาณ
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
ระเบียบการเงิน


 


 


 
เอกสารออนไลน์ 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .