สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
กิจกรรม
 
ผอ.ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำน...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จ...
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 25...
ผอ.ดร.ปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย มอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมฯ การจัดทำแผนการเรียนรู้ ONIE Model ประจำปี ๒...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ...
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสั...
กศน.อ.เมืองเลย กลุ่มโซนเม...
วันที่ 24 เมษายน นำโดย นา...
วันที่ 19 เมษายน นำโดย นา...
กศน.อ.เมืองเลย กลุ่มโซนเมืองนาราวัณ รับการติดตามประเมินความสำเร็จผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑ แ...
วันที่ 24 เมษายน นำโดย นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อน...
วันที่ 19 เมษายน นำโดย นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย คณะผู้บริหาร กศน.อำเภอ และเจ้าหน้าที่ บุคลากรเข้าร...
อบรมการคัดแยกขยะ.......
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 256...
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 256...
วันที่ 18 เมษายน 2562 กศน.อำเภอท่าลี่ จัดโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน การบริหารจัดการขยะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ......
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมขนบธรรมเนียมป...
เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการ/หัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่...
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
 
 
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 
 
BACK UP ITW51
 
 
คะแนนสอบปลายภาคเรียน 2/2561 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 
คะแนนสอบปลายภาคเรียน 2/2561
 
 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๑-๒ ภายในวันที่ ๑๐ เมษษยน ๒๕๖๒
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกวันพุธของสัปดาห์
 
 
แบบประเมินบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.
 
 
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุค...
การบริหารจัดการขยะเพื่อกา...
BACK UP ITW51...
รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...
การบริหารจัดการขยะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม...
แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโค...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้...
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังส...
แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer ปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรต้นแบบ (Master Trainer)...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน วิชาเลือกบังคับ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก...
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาเลือกบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีคัดเลือก...
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจ...
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพั...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก...
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562...
คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ สังกัดสำนักงาน กศน. 2561 เว็บไซต์สำนักงาน กศน....
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภา...
- รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒...
- เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดรูปแบบการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปรับปรุง ๒๕๕๙ วันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภา...
- การบริหารจัดการขยะเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม...
- BACK UP ITW51...
 
 
- รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (พนักงานขับรถยนต์)...
- รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...
- ประกาศรับสมัครบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ จำนวน ๒ อัตรา สังกัด กศน.อำเภอภูเรือ/กศน.อำเภอนาด้วง ระหว่างวันที่ ๒๓-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑...
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงาน กศน.จ.เลย...
 
 
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน วิชาเลือกบังคับ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ โดยวิธีคัดเลือก...
- ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน รายวิชาเลือกบังคับ ประจำภาคเรียนที่ 2/2561 โดยวิธีคัดเลือก...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑...
- ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยวิธีคัดเลือก...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561กศน.อำภอเชียงคาน...
 
 
 
 
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
แหล่งเรียนรู้ จังหวัดเลย
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
เอกสารบุคลากร
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ปฏิทินการดำเนินงาน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
site map 
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
งบทดลองประจำปีงบประมาณ
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
ระเบียบการเงิน


 


 


 
OOCC
SAR
แบบฟร์อมการเงิน


 


 


 
เอกสารเผยแพร่ฝ่ายแผน
เอกสารเผยแพร่สาขาอาชีพ
เอกสารเผยแพร่


 


 


 
  แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ กศน.จังหวัดเลย
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอด่านซ้าย
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอวังสะพุง
 
 
 
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอเมืองเลย
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอผาขาว
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอนาด้วง
 
 
 
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอหนองหิน
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอเชียงคาน
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอปากชม
 
 
 
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอภูกระดึง
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอภูเรือ
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอเอราวัณ
 
 
 
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอภูหลวง
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอท่าลี่
แผนปฏิบัติการ กศน.อำเภอนาแห้ว
 
 
 
เอกสารออนไลน์ 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .