เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กศน.อ.หนองหิน
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 5 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
 
 
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงาน กศน.จ.เลย
 
 
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560
 
 
ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
 
 
แบบฟอร์มอนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 – 2564 และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
 
(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ไฟล์ Word)
 
 
เอกสารประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี และแผนปฏิบัติการ ปีงบ 2561
 
 
เค้าโครงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 
 
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560
 
 
ฐานข้อมูลที่พักแรมในจังหวัดเลย
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และร...
ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หน...
ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์ข้...
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอม...
ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาเลือกบังคับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้...
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที...
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงาน กศน.จ.เลย...
ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ภา...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ.เชียงคาน...
รายละเอียดคุณลักษณะของหนั...
ตารางกำหนดราคากลางจ้างพิม...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที...
รายละเอียดคุณลักษณะของหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กศน.ปากชม...
ตารางกำหนดราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอปากชม...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้น...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมิน เพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนักวิชาการเงินและบัญชี...
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 5 – 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561...
- ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ...
- ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)...
- คะแนนสอบปลายภาคเรียน 1/2560...
- งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560...
- ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก 1/60...
- ...
- สถิตินักศึกษาปีงบประมาณ 2559...
- ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ...
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.ปากชม...
- จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 กศน.อำเภอเชียงคาน...
- คะแนนสอบปลายภาคเรียน 2/2559...
- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560...
 
 
- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน กศน.อ.หนองหิน...
- ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการสังกัดสำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ประกาศสำนักงาน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ กศน.จ.เลย...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน...
 
 
- ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนรายวิชาเลือกบังคับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
- ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
- ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อเภอเมืองเลย...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง อ.เชียงคาน...
- รายละเอียดคุณลักษณะของหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๐ กศน.ปากชม...
- ตารางกำหนดราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอปากชม...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กศน.อำเภอนาแห้ว...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กศน.อำเภอท่าลี่...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึ¬กษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กศน.อำเภอหนองหิน...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อำเภอภูเรือ...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กศน.อำเภอด่านซ้าย ...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กศน.อำเภอภูหลวง...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2560 กศน.อำเภอวังสะพุง...
- กำหนดราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551...
 
 
 
 
กศน.อำเภอเอราวัณ นำโดยท่า...
กศน.อำเภอเอราวัณ ร่วมกิจก...
กศน.อำเภอเอราวัณ จัดกิจกร...
วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561กศน.อำเภอเอราวัณ นำโดยท่าน ผอ.ปิยะนุช กุณวงษ์ ร่วมอบรมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข และ ครู ค) ห...
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอเอราวัณ ร่วมกิจกรรม "ปั่น ปันปัญญา บอกรักด้วยหนังสือ ร่วมกันต้านยาเสพติด ณ ร.ร.บ้านเอราวัณ...
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอเอราวัณ จัดกิจกรรมโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมของชุมชน(กิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนแ...
กศน.อำเภอภูกระดึงจัดสอบเท...
กศน.ภูกระดึง ปิดโครงการอบ...
กศน.อ.เมืองเลย จัดอบรมโคร...
ววันาี่17-18ก.พ.61กศน.อำเภอภูกระดึงจัดสอบเทียบระดับการศึกษา2/60 สนามสอบทึ่กศน.อำเภอภูกระดึง...
วันที่16กุมภาพันธ์2561นายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงานกศน. จังหวัดเลยเป็นประธานพิธีปิดการอบการโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่...
กศน.อ.เมืองเลย จัดอบรมโครงการอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ค่าย ร.๘ พัน๑ จ.เลย...
กศน.อำเภอเอราวัณ จัดกิจกร...
กศน.อำเภอเอราวัณอบรมโครงก...
กศน.อำเภอเอราวัณ นำโดยท่า...
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 กศน.อำเภอเอราวัณ จัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ณ วัดป่าภูฝาง ต.นาเหล...
กศน.อำเภอเอราวัณ นำโดยท่าน ผอ.ปิยะนุช กุณวงษ์ นำนักศึกษาทั้ง 4 ตำบลของอำเภอเอราวัณ ร่วมอบรมโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย...
ร่วมอบรมโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ (ครู ข และ ครู ค) หลักสูตร Digital Literacy และ E-commerce...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .