สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปี 2555
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สนง.กศน.จังหวัดเลย ขอส่ง ร่างนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2555 มาเพื่อศึกษาแนวทางและวางแผนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555

 

 


ความคิดเห็น

   รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
   แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
   ประกาศสำนักงาน การสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการ กศน.จ.เลย
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โดยวิธีพิเศษ
   งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560
...