สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36 

   แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ [ 25 กันยายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
   การรับรองรายงานการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงานฯครั้งที่ ๘/๒๕๕6 ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕6 [ 23 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบประเมินภาคทฤษฎี ครั้งที่ ๒ และเตรียมประเมินภาคประสบการณ์ [ 19 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   การเปิดเผยราคากลางการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน [ 19 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 16 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ขอเชิญประชุมเพื่อติดตามงานตามนโยบายและการเบิกจ่ายงบประมาณ [ 14 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   การเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาทางไกลหลักสูตรอาเซียนศึกษาเพื่อพัฒนาครู กศน.ตำบล ครู ศรช. และครูอาสาสมัคร กศน. [ 13 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 13 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ [ 05 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   การบันทึกข้อมูลระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP [ 02 กันยายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศผลสอบภาคทฤษฎีการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 / 56 [ 30 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ของบประมาณในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศํยเพื่อคนพิการ ปี2557 [ 29 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ขอเชิญประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2556 [ 27 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   พิกัด กศน. [ 26 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   รับสมัครคัดเลือกบุคลากร ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ / ครูผู้ช่วย [ 26 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศผลสอบ N-NET จบ ม.6 ใน 8 เดือน [ 25 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ [ 23 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   การประเมินเพื่อคัดเลือก บุคลากร/หน่วยงาน/สถานศึกษา/เครือข่าย ที่จัดและหรือสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 23 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบประจำสนามสอบ N-NET [ 20 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประจำสนามสอบ N-NET [ 20 สิงหาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]