สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46 

   กศน.อำเภอภูกระดึง เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติม [ 19 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
   ประกาศ กศน.อำเภอภูเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 19 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
   ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗ [ 19 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
   ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแห้ว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๗ [ 18 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
   ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเอราวัณ เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑ [ 18 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเอราวัณ ]
   ราคากลางซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   ราคากลางการจ้างพิมพ์สือหนังสือเรียน กศน.อำเภอหนองหิน ภาคเรียนที่ 2/ 2557 [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอหนองหิน ]
   สอบราคาจ้างพิมพ์สือหนังสือแบบเรียนกศน. พ.ศ.2551 [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอหนองหิน ]
   ประกาศ การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กศน.อำเภอวังสะพุง [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
   ประกาศราคากลาง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กศน.อำเภอวังสะพุง [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
   ประกาศ กศน.อำเภอนาด้วง [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
   ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบข้้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอนาแห้ว [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]
   ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ 2/2557 ของ กศน.อำเภอภูเรือ [ 17 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
   ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับกศน.ตำบล.ภาคเรียนที่2/2557ของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 15 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 15 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 15 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   ตารางแสดงเงินงบประมาณจัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑อำเภอผาขาว [ 14 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
   ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูหลวง เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗ [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
   ราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอปากชม [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอภููกระดัึง [ 13 พฤศจิกายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]