สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38 

   การสำรวจการรู้หนังสือและความต้องการทางการศึกษา/กิจกรรมการเรียนรู้ของประชากรไทย และการประเมินระดับการรู้หนังสือของประชากรไทยวัยแรงงาน [ 19 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ใบแสดงราคาซื้อหนังสือเรียน กศน.อำเภอเชียงคาน [ 18 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอปากชม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ [ 15 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   ตัวอย่างแผนการลงทะเบียน [ 15 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.ภูกระดึง] [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอภูกระดึง ]
   ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์สื่อ หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ กศน.อำเภอหนองหิน [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอหนองหิน ]
   ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.วังสะพุง] [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอวังสะพุง ]
   ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอผาขาว [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอผาขาว ]
   ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.ภูหลวง] [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอภูหลวง ]
   ประกาศ กศน.อำเภอนาด้วง [ 13 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
   การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.เมืองเลย] [ 12 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
   ประกาศกำหนดการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน [ 11 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน [ 12 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ราคากลางแบบเรียนภาคเรียนที่ 2/2556 [ 07 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอนาด้วง ]
   รายงานการกำหนดราคากลาง [ 07 พฤศจิกายน 2556 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
   รับสมัครสอบคัดเลือกชั่วคราวตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน [ 06 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง [ 01 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ [ 01 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ศูนย์เทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาที่เว็บ สทศ. ระหว่างวันที่ ๑-๒ พ.ย. ๒๕๕๖ เพื่อความถูกต้อง [ 01 พฤศจิกายน 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ขอเชิญร่วมงานอนาคตเศรษฐกิจไทยภายใต้ประชาคมอาเซียน [ 29 ตุลาคม 2556 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]