สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4    [ 5 ]    6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42 

   ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.) [ 15 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ 10 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สถานศึกษาสั่งข้อสอบวิชาบังคับได้ที่ www.nfethai.com [ 09 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 09 กรกฎาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 1 [ 08 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   สื่อสอนผู้ไม่รู้้หนังสือสัปดาห์ที่1 [ 03 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   แผนจัดการเรียนการสอน 8 สัปดาห์ [ 03 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   แฟ้มส่งเสริมการรู้หนังสือ [ 03 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   หลักสููตรส่งเสริมการรู้หนังสือคู่มื [ 03 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   หลักสููตรส่งเสริมการรู้หนังสือ [ 03 กรกฎาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอปากชม ]
   ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 12 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย [ 27 มิถุนายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือสรุปเนื้อหาประกอบหลักสูตร กศน. พ.ศ. 2551 [ 09 มิถุนายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอภูเรือ ]
   ราคากลางสื่อสรุปเนื้อหารายวิชาให้กับกศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน [ 04 มิถุนายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   ราคากลางซื้อหนังสือเรียนกศน.อ.เชียงคาน(เพิ่มเติม) [ 02 มิถุนายน 2557 ] - [ กศน.อำเภอเชียงคาน ]
   ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก 1/57 [ 02 มิถุนายน 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป [ 30 พฤษภาคม 2557 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน (เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเมืองเลย [ 30 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
   ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปเนื้อหาประกอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเมืองเลย [ 30 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
   ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือสรุปเนื้อหาประกอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 กศน.อำเภอเมืองเลย จำนวน 12 รายการ [ 27 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอเมืองเลย ]
   ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอนาแห้ว [ 21 พฤษภาคม 2557 ] - [ กศน.อำเภอนาแห้ว ]