สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
รายงานผลการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2553

สำนักงาน กศน. ขอเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2553

หน่วยงาน/ สถานศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์ที่แนบมานี้

>>> ดาวน์โหลด<<<

 

 


ความคิดเห็น

   แบบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่อจัดจ้างที่ไม่ไช่หนังสือเรียน การจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 กศน.อำเภอด่านซ้าย
   ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
   ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครู กศน.ตำบล อ.ท่าลี่
   ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง_ จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยวิธีตกลงราคา กศน.อำเภอภูกระดึง
...