สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย

ข่าว / ประชาสัมพันธ์

หน้าที่   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60 

   คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 [ 19 เมษายน 2564 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ฐานข้อมูลสถานที่พักแรมในจังหวัดเลย [ 05 มีนาคม 2564 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล [ 27 พฤศจิกายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครั้งที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ใบสมัครและแนวทางการพัฒนา กศน.ตำบล [ 26 พฤศจิกายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [ 19 พฤศจิกายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 9 อัตรา ในระหว่างวันที่ 9 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 09 พฤศจิกายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   คะแนนสอบภาคเรียน 1/2563 [ 03 พฤศจิกายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนักจัดการงานทั่วไป [ 20 กันยายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [ 18 กันยายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนักจัดการงานทั่วไป [ 09 กันยายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนักจัดการงานทั่วไป [ 09 กันยายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 03 กรกฎาคม 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลยเรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ปร ะจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มิถุนายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มิถุนายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 มิถุนายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   เสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ กศน.ตำบล [ 11 มิถุนายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) [ 15 เมษายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 09 เมษายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   รายงานการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนา กศน.ตำบลต้นแบบ ๕ ดี พรีเมี่ยม ไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 09 เมษายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]
   ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ใช้ในราชการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 02 เมษายน 2563 ] - [ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ]