สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินพนักงานราชการ

 

 


ความคิดเห็น

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ราคากลาง และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 โดยวิธีตกลงราคา กศน.อำเภอด่านซ้าย
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณการจัดสรรและรายละเอียดคุณลักษณะการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 กศน.อำเภอท่าลี่
   รายละเอียดจัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน หลักสูตร 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 โดยวิธีตกลงราคากศน.อำเภอภูกระดึง เพิ่มเติม
   จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.อำเภอภูเรือ
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.อำเภอผาขาวและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กศน.อำเภอผาขาว
...