สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินพนักงานราชการ

 

 


ความคิดเห็น

   สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
   ฐานข้อมูลที่พักแรมในจังหวัดเลย
   แบบรายงานการขยายผลดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
...