สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แบบประเมินพนักงานราชการ
แบบประเมินพนักงานราชการ

 

 


ความคิดเห็น

   ประกาศสำนักงาน กศน. เรื่องกำหนดราคาอ้างอิงและการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือและสมุดบันทึกกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดวิชา รายวิชาบังคับเลือก การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอนคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   กำหนด วัน เวลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูสอนคนพิการ พ.ศ.2559
   ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรารศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
   ประกาศยกเลิกการจัดซื้อหนังสือเรียนฯ
...