สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปี 2555
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สนง.กศน.จังหวัดเลย ขอส่ง ร่างนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2555 มาเพื่อศึกษาแนวทางและวางแผนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555

 

 


ความคิดเห็น

   งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2560
   ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก 1/60
   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน
   รายละเอียดคุณลักษณะหนังสือเรียน ประจำปีภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอเมืองเลย
   ตารางจัดสรรวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.อำเภอเมืองเลย
...