สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปี 2555
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สนง.กศน.จังหวัดเลย ขอส่ง ร่างนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2555 มาเพื่อศึกษาแนวทางและวางแผนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555

 

 


ความคิดเห็น

   ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
   ฐานข้อมูลที่พักแรมในจังหวัดเลยและรายชื่อผู้ประสานงานแต่ละจังหวัด
   แบบรายงานการขยายผลดำเนินการของศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
   ราคากลาง การขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าของอาคารห้องสมุดประชาชน
...