สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปี 2555
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สนง.กศน.จังหวัดเลย ขอส่ง ร่างนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2555 มาเพื่อศึกษาแนวทางและวางแผนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555

 

 


ความคิดเห็น

   แบบสำรวจครู กศน.ตามโครงการพัฒนาศักยภาพครู กศน.
   ผู้ประสานงานฝ่ายปฏิคมงานห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- จังหวัดเลย
   แผนที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
   ไฟล์คะแนนปลายภาค 1/59
   สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
...