สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปี 2555
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สนง.กศน.จังหวัดเลย ขอส่ง ร่างนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2555 มาเพื่อศึกษาแนวทางและวางแผนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555

 

 


ความคิดเห็น

   แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2560
   เรื่อง ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีพิเศษ
   ฐานข้อมูลที่พักแรมในจังหวัดเลย
   แบบสอบถามการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ กศน.ตำบล และการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูล กศน.ตำบล (DMIS60) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รุ่นที่ 1)
   รายชื่อสอบและตารางสอบตรวจเลือดครู
...