สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
ร่างนโยบายและจุดเน้น กศน.ประจำปี 2555
กลุ่มยุทธศาสตร์และการพัฒนา สนง.กศน.จังหวัดเลย ขอส่ง ร่างนโยบายและจุดเน้น สำนักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2555 มาเพื่อศึกษาแนวทางและวางแผนในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555

 

 


ความคิดเห็น

   แผนที่ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี
   ไฟล์คะแนนปลายภาค 1/59
   สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)การจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ปลายภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โดยวิธีตกลงราคา
   ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีตกลงราคา
...