สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แบบฟอร์มการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รายวิชาบังคับ)

 

เรื่อง     การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (หลักสูตร กศน.๒๕๕๑)
เรียน    ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง /สถานศึกษาภาคีเครือข่าย (โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านโนนปอแดง)
อ้างถึง   หนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๓ / ๒๕๕๓    ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

             
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มการสั่งข้อสอบแบบ A1/1,A1/2,A1/3 ( ๓ ระดับการศึกษา)  จำนวน    ๑   ชุด
                  ๒. แบบสรุปยอดการสั่งข้อสอบแบบ B1/1,B1/2,B1/3 ( ๓ ระดับการศึกษา) จำนวน  ๑   ชุด
   

                พร้อมหนังสือฉบับนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ได้จัดส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กศน.        
ศธ ๐๒๑๐.๐๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (หลักสูตร กศน.๒๕๕๑) โดยยึดข้อมูลที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นหลัก ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
               

                ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จึงขอให้ สถานศึกษาดำเนินการสั่งข้อสอบ           ตามแบบฟอร์ม A1/1,A1/2,A1/3 ( ๓ ระดับการศึกษา) แบบสรุปยอดการสั่งข้อสอบแบบ B1/1,B1/2,B1/3 ( ๓ ระดับการศึกษา)  โดยพิมพ์ในโปรแกรม Exell พร้อมกับบันทึกลงในแผ่นซีดี (สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ http://loei.nfe.go.th/portal/) และในรูปแบบของเอกสารพร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบรับรองข้อมูลส่งมาให้สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

>>ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่<<

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่นี่ <<

 

 

 


ความคิดเห็น

   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื่อจัดจ้างที่ไม่ไช่หนังสือเรียน การจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 กศน.อำเภอด่านซ้าย
   ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
   ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรครู กศน.ตำบล อ.ท่าลี่
   ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง_ จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2558 โดยวิธีตกลงราคา กศน.อำเภอภูกระดึง
   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง กศน.อำเภอเชียงคาน
...