สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
แบบฟอร์มการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รายวิชาบังคับ)

 

เรื่อง     การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (หลักสูตร กศน.๒๕๕๑)
เรียน    ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง /สถานศึกษาภาคีเครือข่าย (โรงเรียนผู้ใหญ่บ้านโนนปอแดง)
อ้างถึง   หนังสือสำนักงาน กศน. ด่วนมาก ที่ ศธ ๐๒๑๐.๐๓ / ๒๕๕๓    ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔  

             
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบฟอร์มการสั่งข้อสอบแบบ A1/1,A1/2,A1/3 ( ๓ ระดับการศึกษา)  จำนวน    ๑   ชุด
                  ๒. แบบสรุปยอดการสั่งข้อสอบแบบ B1/1,B1/2,B1/3 ( ๓ ระดับการศึกษา) จำนวน  ๑   ชุด
   

                พร้อมหนังสือฉบับนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ได้จัดส่งสำเนาหนังสือสำนักงาน กศน.        
ศธ ๐๒๑๐.๐๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เรื่อง การสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๔ (หลักสูตร กศน.๒๕๕๑) โดยยึดข้อมูลที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นหลัก ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
               

                ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย จึงขอให้ สถานศึกษาดำเนินการสั่งข้อสอบ           ตามแบบฟอร์ม A1/1,A1/2,A1/3 ( ๓ ระดับการศึกษา) แบบสรุปยอดการสั่งข้อสอบแบบ B1/1,B1/2,B1/3 ( ๓ ระดับการศึกษา)  โดยพิมพ์ในโปรแกรม Exell พร้อมกับบันทึกลงในแผ่นซีดี (สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ http://loei.nfe.go.th/portal/) และในรูปแบบของเอกสารพร้อมทั้งให้ผู้รับผิดชอบรับรองข้อมูลส่งมาให้สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

>>ดาวน์โหลดหนังสือที่นี่<<

>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสั่งข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่นี่ <<

 

 

 


ความคิดเห็น

   ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน กศน.อำเภอผาขาว
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.อ.ภูหลวง
   ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี
    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.เอราวัณ
   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.อ.เมืองเลย
...