เชิญบูชาวัตถุมงคล โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
วิดีทัศน์ etv
 
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบ N-net ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑
 
 
คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2557
 
 
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
 
 
ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
ให้สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสอบ E-exam ให้แจ้งนักศึกษาเข้าสอบในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น
 
 
ประกาศผลสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57
 
 
สมุดบันทึกความดี
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบ N-net...
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับป...
ราคากลางจ้างงานปรับปรุงอา...
ประกาศเลขที่นั่งสอบ N-net ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558...
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง...
ราคากลางจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง...
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอ...
วิดีทัศน์ etv...
โปรแกรมเทียบระดับสูงสุด ส...
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกภาคเรียนที่ 2/2557...
วิดีทัศน์ etv...
โปรแกรมเทียบระดับสูงสุด สค57...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสน...
บันทึกตกลงจ้างทำอาหาร...
คะแนนการประเมินเทียบระดับ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
บันทึกตกลงจ้างทำอาหาร...
คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2557...
- วิดีทัศน์ etv...
- ประกาศเลขที่นั่งสอบ N-net ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558...
- ขอความอนุเคราะห์รายงานข้อมูลตามประเด็นการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ รอบที่ ๑ ...
- โปรแกรมเทียบระดับสูงสุด สค57...
- คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2557...
- ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก...
- ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอเอราวัณ...
- นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558...
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58...
- ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเอราวัณ เรื่องการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗...
- ประกาศ กศน.อำเภอภูเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแห้ว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๗ ...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเอราวัณ เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑...
 
 
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
 
 
- ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง...
- ราคากลางจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง...
- ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกภาคเรียนที่ 2/2557...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย...
- ประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ประกาศราคากลางก่อสร้าง กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง...
- ประกาศราคากลางจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ร่าง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนฯ...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.อำเภอเมืองเลย...
- ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอภูหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ...
 
 
 
 
กศน.ตำบลนาโป่ง และกศน.ตำบ...
กศน.ตำบลห้วยส้ม ได้จัดโคร...
กศน.ตำบลภูกระดึง ได้จัดโค...
กศน.ตำบลนาโป่ง และกศน.ตำบลนาอาน จัดอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ ๑ ณ ร.ร.บ้านฟากนา ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย...
กศน.ตำบลห้วยส้ม ได้จัดโครงการจัดกระบวรการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำปุ๋ยอัดเม็ด...
กศน.ตำบลภูกระดึง ได้จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ...
กศน.ตำบลหนองหิน รับชมรายก...
คณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพ...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่ว...
กศน.ตำบลหนองหิน รับชมรายการ ETV...
คณะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการกลุ่มจังหวัดภูธานี ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.ตำบลนาโป่ง...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการกลุ่มจังหวัด...
กศน.ตำบลโนนป่าซาง เข้าร่ว...
กศน.ตำบลนาอ้อ ร่วมกิจกรรม...
กศน.ตำบลห้วยบ่อซืน จัดประ...
กศน.ตำบลโนนป่าซาง เข้าร่วมกิจกรรมยุทธศาสตร์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป ปี ๒๕๕๘ โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ...
กศน.ตำบลนาอ้อ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ โครงการอำเภอยิ้ม ณ วัดศรีชมชื่น ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย...
กศน.ตำบลห้วยบ่อซืน จัดประชุมศูนย์พัฒนาประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลห้วยบ่อซืน...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .