โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (กศน.) วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
สถานศึกษาสั่งข้อสอบวิชาบังคับได้ที่ www.nfethai.com
 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษายน 2557
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
โปรแกรมเทียบระดับ ver. กุมภาพันธ์
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57
 
 
สมุดบันทึกความดี
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
 
 
ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าส...
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (กศน...
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 8...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และร...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 7...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2...
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ...
แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หน...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 8...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 7...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (กศน.) วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗...
- แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6...
- แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 5...
- แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 5...
- แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3...
- จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล (เพิ่มเติม)ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4...
- แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.) ...
 
 
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
 
 
- กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 12 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 16 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ราคากลาง สื่อ หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ราคากลาง สื่อ หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 16 รายการ กศน.อำเภอภุหลวง...
- ประกาศราคากลางหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗...
- กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๑๖ รายการ กศน.อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
- ราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖...
- กำหนดราคากลางหนังสืออาเซียน กศน.อำเภอท่าลี่...
- กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๒/๒๕๕๖ กศน.อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย...
- กำหนดราคากลาง(การประกวดหนังสือ) กศน.เอราวัณ...
- กำหนดราคากลาง ( หนังสือประกอบการเรียนการสอน ) กศน.อำเภอนาแห้ว...
- การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอภูเรือ...
 
 
 
 
กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ส...
กิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่ส...
กศน.อำเภอเมืองเลย ประชุมเ...
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ กศน.ตำบลนาอ้อ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ...
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ กศน.ตำบลนาดินดำ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านนาดินดำ...
กศน.อำเภอเมืองเลย ประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗...
กศน.อำเภอเมืองเลย เปิดเรี...
กศน.อำเภอเมืองเลย ประชุมบ...
กศน.อำเภอนาด้วงร่วมทำบุญต...
กศน.อำเภอเมืองเลย เปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น นวดแผนไทย ประจำปี ๒๕๕๗...
กศน.อำเภอเมืองเลย ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ...
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอนาด้วงร่วมทำบุญตักบาตร ร่วมกับหน่วยงานราชการและประชาชน ตามโครงการเสริมสร้างจริยธ...
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคล...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมงาน...
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคล...
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ กศน.ตำบลศรีสองรัก ในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมงานมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดมุกดาหาร...
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ กศน.นาแขม วันที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านโป่ง...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .