โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.)
 
 
ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
สถานศึกษาสั่งข้อสอบวิชาบังคับได้ที่ www.nfethai.com
 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษายน 2557
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
โปรแกรมเทียบระดับ ver. กุมภาพันธ์
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57
 
 
สมุดบันทึกความดี
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
 
 
สำรวจข้อมูลผู้บริหารทั่วประเทศ ผ่านระบบฐานข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร กศน.
 
 
ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าส...
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อ...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.) ...
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4...
แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัป...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
ประกาศและรายงานผลการทดสอบ...
แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3...
ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 1...
สื่อสอนผู้ไม่รู้้หนังสือส...
แผนจัดการเรียนการสอน 8 สั...
แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 1...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4...
- แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.) ...
- ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
- สถานศึกษาสั่งข้อสอบวิชาบังคับได้ที่ www.nfethai.com ...
- การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗...
- แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 1...
- สื่อสอนผู้ไม่รู้้หนังสือสัปดาห์ที่1...
- แผนจัดการเรียนการสอน 8 สัปดาห์...
- แฟ้มส่งเสริมการรู้หนังสือ...
- หลักสููตรส่งเสริมการรู้หนังสือคู่มื...
- หลักสููตรส่งเสริมการรู้หนังสือ...
- ประกาศราคากลาง จ้างพิมพ์หนังสือสรุปเนื้อหาประกอบหลักสูตร กศน. พ.ศ. 2551 ...
- ราคากลางสื่อสรุปเนื้อหารายวิชาให้กับกศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน...
 
 
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบล)...
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก ครู ศรช....
 
 
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 12 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 16 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ราคากลาง สื่อ หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ราคากลาง สื่อ หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 16 รายการ กศน.อำเภอภุหลวง...
- ประกาศราคากลางหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗...
- กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๑๖ รายการ กศน.อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
- ราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖...
- กำหนดราคากลางหนังสืออาเซียน กศน.อำเภอท่าลี่...
- กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๒/๒๕๕๖ กศน.อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย...
- กำหนดราคากลาง(การประกวดหนังสือ) กศน.เอราวัณ...
- กำหนดราคากลาง ( หนังสือประกอบการเรียนการสอน ) กศน.อำเภอนาแห้ว...
- การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอภูเรือ...
- การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอด่านซ้าย...
 
 
 
 
กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภ...
กศน.อำเภอปากชมเป็นตัวแทนส...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมงาน...
กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จัดกิจกรรมรถโมบายเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม กศน....
กศน.อำเภอปากชมเป็นตัวแทนสำนักงาน กศน.จังหวัดเลยเข้าร่วมคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ ประจำปี...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมงาน มหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ ณ ศาลากลางจังหวัดเลย...
กศน.จังหวัดเลย ร่วมงานชุม...
กศน.ตำบลผาขาว นำนักศึกษาเ...
กศน.อำเภอผาขาว จัดกิจกรรม...
กศน.จังหวัดเลย ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี...
ผู้บริหารและคณะครู กศน.ตำบลผาขาว นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ร่วมกับชุมชน ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหว...
กศน.ตำบลท่าสะอาดจัดสอนเสร...
งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัด...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่ว...
กศน.ตำบลท่าสะอาดจัดสอนเสริมทบทวนความรู้กลุ่มผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาสูงสุดระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเตรียมพ...
งานการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาต้นฉบับข้อสอบ...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต้นฉบับข้อสอบ ...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .