เชิญบูชาวัตถุมงคล โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
 
 
การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี)
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบรุ่นที่ ๔ (สทศ.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘
 
 
สนามสอบปลายภาคของนักศึกษาทางไกล ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗
 
 
วิดีทัศน์ etv
 
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบ N-net ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2557
 
 
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
 
 
ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
ให้สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสอบ E-exam ให้แจ้งนักศึกษาเข้าสอบในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น
 
 
ประกาศผลสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57
 
 
สมุดบันทึกความดี
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
การรายงานผลการดำเนินการตา...
จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงท...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสน...
การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี)...
จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2557...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร กศน.เมืองเลยและห้องน้ำชายหญิง...
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับป...
ราคากลางจ้างงานปรับปรุงอา...
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอ...
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง...
ราคากลางจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง...
ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกภาคเรียนที่ 2/2557...
วิดีทัศน์ etv...
โปรแกรมเทียบระดับสูงสุด ส...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสน...
วิดีทัศน์ etv...
โปรแกรมเทียบระดับสูงสุด สค57...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2557...
- การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี)...
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบรุ่นที่ ๔ (สทศ.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘...
- สนามสอบปลายภาคของนักศึกษาทางไกล ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ ...
- วิดีทัศน์ etv...
- ประกาศเลขที่นั่งสอบ N-net ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558...
- โปรแกรมเทียบระดับสูงสุด สค57...
- คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2557...
- ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก...
- ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอเอราวัณ...
- นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558...
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58...
- ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเอราวัณ เรื่องการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
 
 
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
 
 
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร กศน.เมืองเลยและห้องน้ำชายหญิง...
- ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง...
- ราคากลางจ้างงานปรับปรุงอาคารศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเลยและห้องน้ำชาย-หญิง...
- ราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือกภาคเรียนที่ 2/2557...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้าง กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย...
- ประกาศประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ประกาศราคากลางก่อสร้าง กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง...
- ประกาศราคากลางจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ร่าง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนฯ...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.อำเภอเมืองเลย...
 
 
 
 
กศน.อำเภอผาขาว จัดกิจกรร...
กศน.อำเภอภูกระดึง ร่วมเป็...
พิธีปล่อยรถบรรทุก นำเหรีย...
กศน.อำเภอผาขาว จัดกิจกรรมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรยุวกาชาดพื้นฐานเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย มุงสู...
กศน.อำเภอภูกระดึง ร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมหน่วยงานภาคีเครือข่าย : เนื่องในวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ประจำปี 2558...
พิธีปล่อยรถบรรทุก นำเหรียญวัตถุมงคล ไปทำพิธีพุทธาภิเษก ณ วัดป่ามณีกาญจน์ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี...
กศน.ตำบลเลยวังไสย์ จัดโคร...
กศน.ตำบลชัยพฤกษ์ และกศน.ต...
กศน.อำเภอเมืองเลย อบรมอาช...
กศน.ตำบลเลยวังไสย์ สังกัด กศน.อำเภอภูหลวง จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานมุ่งสู่ค่านิยมหลัก 12 ประการ ระหว่างวันที...
กศน.ตำบลชัยพฤกษ์ และกศน.ตำบลน้ำหมาน จัดอบรมอาสายุวกาชาด รุ่นที่ ๗ ณ โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ...
กศน.อำเภอเมืองเลย อบรมอาชีพระยะสั้นการตัดผมชายทหารกองประจำการ ค่ายศรีสองรัก ร.๘ พัน ๑ ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย...
กศน.อำเภอหนองหิน จัดดำเน...
นิเทศติดตาม การจัดกิจกรรม...
กศน.อำเภอเมืองเลย ประชุมร...
กศน.อำเภอหนองหิน จัดดำเนิน โครงการพัฒนาทักษะชีวิต ส่งเสริมสุขภาพอนามัย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณะสุขและความรู้เรื่องอาเซียน ...
กศน.ตำบลผาขาว ได้จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น วิชาชีพการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า...
กศน.อำเภอเมืองเลย ประชุมรับมอบนโยบาย ประจำสัปดาห์ เดือน มีนาคม ๒๕๕๘...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .