เชิญบูชาวัตถุมงคล โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี
 
 
รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบรุ่นที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
 
 
จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
 
 
การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี)
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
 
 
สนามสอบปลายภาคของนักศึกษาทางไกล ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗
 
 
วิดีทัศน์ etv
 
 
ประกาศเลขที่นั่งสอบ N-net ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558
 
 
คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2557
 
 
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
 
 
ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
ให้สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสอบ E-exam ให้แจ้งนักศึกษาเข้าสอบในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น
 
 
ประกาศผลสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57
 
 
สมุดบันทึกความดี
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
ประกาศผลสอบการประเมินเทีย...
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หน...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้า...
ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี...

ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ปีการศึกษา 1/2558 กศน.อำเภอด่านซ้าย...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอภูกระดึง...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้า...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราค...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเส...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กศน.อำเภอผาขาว...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.อ.ภูหลวง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.เอราวัณ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสน...
สอบราคาขอซื้อหนังสือเรียน...
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนัง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.อ.เมืองเลย...

สอบราคาขอซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภ...
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕...
- ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี...
- ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 กศน.อำเภอภูเรือ...
- แบบตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กศน.อำเภอภูเรือ...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสื่อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอนาแห้ว...
- แบบตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กสน.อำเภอนาแห้ว...
- จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร รายปักษ์ รายสัปดาห์ กศน.อำเภอปากชม...
- รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบรุ่นที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย...
- จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2557...
- การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี)...
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบรุ่นที่ ๔ (สทศ.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘...
- สนามสอบปลายภาคของนักศึกษาทางไกล ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๗ ...
 
 
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
 
 
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ปีการศึกษา 1/2558 กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอภูกระดึง...
- ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน กศน.อำเภอผาขาว...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.อ.ภูหลวง...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.เอราวัณ...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.อ.เมืองเลย...
- สอบราคาขอซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังแบบเรียน กศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศสอบราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ ของกศนอำเภอเชียงคาน...
- สอบราคาหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๘ ของกศน.อำเภอภูกระดึง...
- lสอบราคาจัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘...
- ประกาศสอบราคจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอผาขาว...
 
 
 
 
กศน.อำเภอผาขาว เข้ารับการ...
...
กศน.อำเภอเอราวัณได้จัดการ...
กศน.อำเภอผาขาว เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV...
กศน.อำเภอเอราวัณ เข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ...
กศน.อำเภอเอราวัณได้จัดการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำ "ศูนย์ฝึกอาชีพระดับอำเภอ" หลักสูตรช่างเชื่อมโลหะเบื้องต้น (รุ่นที่ ๓) ณ ศู...
นายสุริยัน พลตื้อ ผู้อำน...
กศน.อำเภอนาด้วง โดยกศน.ตำ...
กศน.ตำบลศรีสองรัก กศน.อำเ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายสุริยัน พลตื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอนาด้วง พบปะนักศึกษา กศน.ตำบลนาดอกคำ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 กศน.อำเภอนาด้วง โดยกศน.ตำบลนาดอกคำร่วมกับร.พ.สต.บ้านนาดอกคำ อบรมให้ความรู้ในกิจกรรมตามโครงการภูมิปัญญา...
กศน.ตำบลศรีสองรัก กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมกิจกรรมโครงการรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ กศน.ตำบล ๒๕๕๘ ...
กศน.อำเภอเมืองเลย ประชุมก...
กศน.อำเภอภูกระดึง ประชุมบ...
กศน.อำเภอเมืองเลย อบรมครู...
กศน.อำเภอเมืองเลย ประชุมการสัมมนาวิชาการผู้ผ่านการประเมินภาคทฤษฏีและภาคประสบการณ์...
กศน.อำเภอภูกระดึง ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์และเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และกระบวนการเรียนรู้โดยการใช้สื่อ ETV...
กศน.อำเภอเมืองเลย อบรมครูหลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการจัดกระบวนการ ครั้งที่ ๒...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .