โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษายน 2557
 
 
สนามสอบเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2/2556 ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2557
 
 
ให้สถานศึกษาดำเนินการส่งรายงานผู้จบหลักสูตรระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย พร้อมส่ง Backup ข้อมูล ITW
 
 
กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
ไฟล์คะแนนวิชาบังคับ
 
 
โปรแกรมเทียบระดับ ver. กุมภาพันธ์
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57
 
 
สมุดบันทึกความดี
 
 
สถิตินักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557
 
 
ผลคะแนนการสอบเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
 
 
สำรวจข้อมูลผู้บริหารทั่วประเทศ ผ่านระบบฐานข้อมูลทำเนียบผู้บริหาร กศน.
 
 
ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
การเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
สนามสอบเทียบระดับสูงสุดขอ...
โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษาย...
สถานศึกษาที่ยังไม่นำส่งข้...
สนามสอบเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2/2556 ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2557...
โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษายน 2557...
สถานศึกษาที่ยังไม่นำส่งข้อมูล GPA ภาคเรียนที่ 2/2556...
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดั...
ไฟล์คะแนนวิชาบังคับ...
เชิญร่วมงาน สุดยอด กศน. ค...
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)...
ไฟล์คะแนนวิชาบังคับ...
เชิญร่วมงาน สุดยอด กศน. ครั้งที่ 2...
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระ...
โปรแกรมเทียบระดับ ver. กุ...
คู่มือการปฏิบัติงานการควบ...
ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูง...
โปรแกรมเทียบระดับ ver. กุมภาพันธ์...
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57...
- โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษายน 2557...
- สนามสอบเทียบระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2/2556 ประจำปี 2557 ในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2557...
- ให้สถานศึกษาดำเนินการส่งรายงานผู้จบหลักสูตรระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย พร้อมส่ง Backup ข้อมูล ITW...
- สถานศึกษาที่ยังไม่นำส่งข้อมูล GPA ภาคเรียนที่ 2/2556...
- กำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗...
- ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต...
- ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)...
- ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓...
- ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗...
- ไฟล์คะแนนวิชาบังคับ...
- เชิญร่วมงาน สุดยอด กศน. ครั้งที่ 2...
- โปรแกรมเทียบระดับ ver. กุมภาพันธ์...
- สถิตินักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย...
- ติดตามงานสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อคณะกรรมการ N-NET...
- ราคากลางสื่อหนังสืออาเซียน กศน.เชียงคาน...
 
 
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก ครู ศรช....
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน...
- รับสมัครสอบคัดเลือกชั่วคราวตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน...
- การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งครู กศน.ตำบล...
 
 
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
- ราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖...
- กำหนดราคากลางหนังสืออาเซียน กศน.อำเภอท่าลี่...
- กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๒/๒๕๕๖ กศน.อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย...
- กำหนดราคากลาง(การประกวดหนังสือ) กศน.เอราวัณ...
- กำหนดราคากลาง ( หนังสือประกอบการเรียนการสอน ) กศน.อำเภอนาแห้ว...
- การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอภูเรือ...
- การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ใบแสดงราคาซื้อหนังสือเรียน กศน.อำเภอเชียงคาน...
- การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอปากชม ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖...
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.ภูกระดึง]...
- ราคากลางการจัดจ้างพิมพ์สื่อ หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ของ กศน.อำเภอหนองหิน...
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.วังสะพุง]...
- ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน กศน. อำเภอผาขาว...
- ประกาศการกำหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างพิมพ์สื่อแบบเรียน [กศน.อ.ภูหลวง]...
 
 
 
 
กศน.อำเภอภูกระดึง รดน้ำขอ...
กศน.อำเภอเมืองเลย ประชุมบ...
กศน.จังหวัดเลย รดน้ำขอพร ...
เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ผู้อำนวยการและครู กศน.อำเภอภูกระดึง ร่วมกันรดน้ำขอพร นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอภูกระดึง ณ บ้านพัก...
กศน.อำเภอเมืองเลย ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ ...
กศน.จังหวัดเลย รดน้ำขอพร ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย...
กศน.จังหวัดเลย จัดงานรดน้...
สงกรานต์สานสายใยใสใจผู้สู...
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ...
กศน.จังหวัดเลย จัดงานรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗...
กศน.ตำบลหนองหิน ร่วมสงกรานต์สานสายใยใสใจผู้สูงอายุ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๗ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเ...
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ร่วมงานรดน้ำขอพร เลขาธิการ กศน. ...
กศน.อำเภอปากชมร่วมกิจกรรม...
กศน.อำเภอปากชม จัดกิจกรร...
กศน.อำเภอเมืองเลย จัดเตรี...
ผอ.กศน.อำเภอปากชมและคณะครูร่วมกิจกรรม รดน้ำ ดำหัวผู้สุงอายุ...
กศน.อำเภอปากชม โดย กศน.ตำบลเชียงกลม จัดโครงการจัดการศึกษาต่อเนื่อง งานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (กิจกรรม ขับขี่ปลอดภ...
กศน.อำเภอเมืองเลย จัดเตรียมสถานที่งานรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ ปี ๒๕๕๗...
   site link
สำนักงาน กศน.
GotoKnow กศน.เลย
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .