โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
ให้สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 
 
คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2557
 
 
ไฟล์คะแนน 1-57
 
 
สถานศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสอบ E-exam ให้แจ้งนักศึกษาเข้าสอบในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น
 
 
ประกาศผลสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
 
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57
 
 
สมุดบันทึกความดี
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบ...
ประกาศราคากลางก่อสร้าง กศ...
ประกาศราคากลางจ้างตกแต่งภ...

ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล...
ประกาศราคากลางก่อสร้าง กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง...
ประกาศราคากลางจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
ร่าง ประกวดราคาจ้างตกแต่ง...
ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์...
ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์...
ร่าง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์...
ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิม...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบ...
ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
กศน.อำเภอผาขาว ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ ๒๕๕๑...
- ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอเอราวัณ...
- นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558...
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58...
- ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเอราวัณ เรื่องการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗...
- ประกาศ กศน.อำเภอภูเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแห้ว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๗ ...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเอราวัณ เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑...
- ประกาศ กศน.อำเภอนาด้วง ...
- ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบข้้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอนาแห้ว...
- ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ 2/2557 ของ กศน.อำเภอภูเรือ...
- ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับกศน.ตำบล.ภาคเรียนที่2/2557ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน...
 
 
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
 
 
- ประกาศราคากลางก่อสร้าง กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง...
- ประกาศราคากลางจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ร่าง ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายใน และงานผังบริเวณห้องสมุดประชาชน -เฉลิมราชกุมารี- สำนักงาน กศน.จ.เลย...
- ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะโดยวิธีพิเศษ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศผลการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนฯ...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.อำเภอเมืองเลย...
- ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอภูหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ...
- ราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- กศน.อำเภอด่านซ้าย ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ...
- กศน.อำเภอภูกระดึง เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติม ...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗...
- ราคากลางซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ราคากลางการจ้างพิมพ์สือหนังสือเรียน กศน.อำเภอหนองหิน ภาคเรียนที่ 2/ 2557 ...
 
 
 
 
คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมือง...
กศน.อำเภอปากชม จัดกิจกรรม...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมการ...
คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมกันพัฒนา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง ...
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ นายบุญโชค พลดาหาญ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชน...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู้...
๑๔ กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมือ...
กศน.อำเภอผาขาวจัดโครงการค...
กศน.อำเภอภูกระดึง เปิดกลุ...
๑๔ กศน.ตำบล กศน.อำเภอเมืองเลย จัดการเรียนการสอนผ่านสื่อ ETV สัปดาห์ ๗...
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ร่วมกับ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น จัดโครงการ "คืนความสุขให้เ...
กศน.อำเภอภูกระดึง เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น วิชาเพ้นท์ติ้ง ...
กศน.อำเภอภูกระดึง ร่วมกิจ...
กศน.อำเภอภูกระดึงเปิดกลุ่...
กศน.อำเภอภูกระดึง เปิดกลุ...
กศน.อำเภอภูกระดึง ร่วมกิจกรรมหน่วยงานภาคีเครือข่าย งานผ้าป่าชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูกระดึง...
กศน.อำเภอภูกระดึงเปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตระยะสั้น วิชานวดแผนไทย...
กศน.อำเภอภูกระดึง เปิดกลุ่มวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นวิชาการ การทำเพ้นท์ติ้ง หลักสูตร 40 ชั่วโมง...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .