เชิญบูชาวัตถุมงคล โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ
 
 
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ
 
 
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ (สทศ.) ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
 
 
ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี
 
 
จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
 
 
การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี)
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
 
 
วิดีทัศน์ etv
 
 
ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั...
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส...
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘...

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ...
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้...
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก...
รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเ...
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ...
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก...
รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔-๕ กร...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที...
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หน...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้า...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง...

ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ปีการศึกษา 1/2558 กศน.อำเภอด่านซ้าย...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอภูกระดึง...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ...
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ (สทศ.) ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘...
- ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก...
- รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย...
- ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี...
- ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 กศน.อำเภอภูเรือ...
- แบบตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กศน.อำเภอภูเรือ...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสื่อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอนาแห้ว...
- แบบตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กสน.อำเภอนาแห้ว...
- จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร รายปักษ์ รายสัปดาห์ กศน.อำเภอปากชม...
 
 
- รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ...
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
 
 
- ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ปีการศึกษา 1/2558 กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอภูกระดึง...
- ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน กศน.อำเภอผาขาว...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.อ.ภูหลวง...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.เอราวัณ...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.อ.เมืองเลย...
- สอบราคาขอซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังแบบเรียน กศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศสอบราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ ของกศนอำเภอเชียงคาน...
- สอบราคาหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๘ ของกศน.อำเภอภูกระดึง...
 
 
 
 
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่ว...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่ว...
กศน.อำเภอภูกระดึง ร่วมจัด...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหาร ข้าราชการ หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูกระดึง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘...
กศน.อำเภอภูกระดึง ร่วมจัดกิจกรรม โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ LOEI ONIE : ASEAN Camp & Fastival...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่ว...
กศน.อำเภอภูกระดึง ได้รับม...
กศน.อำเภอภูกระดึง ดำเนินก...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน สำนักงาน กศน.จังหวัดภูธานี...
กศน.อำเภอภูกระดึง ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเรื่องผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิ...
กศน.อำเภอภูกระดึง ดำเนินการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา(ไต่ระดับ)มิติความรู้ความคิด ภาคทฤษฎี มีนักศึกษาเข้าสอบทั้งสามระดับจำน...
กศน.อำเภอภูกระดึง ส่งบุคล...
กศน.อำเภอเมืองเลย จัดอบรม...
กศน.ตำบลนาอ้อ เปิดบ้านเรี...
กศน.อำเภอภูกระดึง ส่งบุคลาการเข้ารับการอบรมวิทยากรยุวกาชาดเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ มุ่งสู่ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ...
กศน.อำเภอเมืองเลย จัดอบรมพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ กศน. "มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน" ประจำป...
กศน.ตำบลนาอ้อ เปิดบ้านเรียนรู้ตลอดชีวิต บ้านนาอ้อ หมู่ ๓ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .