โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
ให้สถานศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗
 
 
คะแนนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2557
 
 
ไฟล์คะแนน 1-57
 
 
สถานศึกษาที่ยื่นเรื่องขอสอบ E-exam ให้แจ้งนักศึกษาเข้าสอบในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เท่านั้น
 
 
ประกาศผลสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
 
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57
 
 
สมุดบันทึกความดี
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนิน...
ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบ...
ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเ...

นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558...

ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสน...
ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเ...
ราคากลาง การจ้างพิมพ์หนัง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 ...
ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอภูหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ...
ราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ...
กศน.อำเภอด่านซ้าย ประกาศส...
กศน.อำเภอภูกระดึง เรื่อง ...
ประกาศ กศน.อำเภอภูเรือ เร...
กศน.อำเภอด่านซ้าย ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึก...
กศน.อำเภอภูกระดึง เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติม...
ประกาศ กศน.อำเภอภูเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
- นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558...
- ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล...
- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58...
- ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอเอราวัณ เรื่องการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน.พุทธศักราช ๒๕๑๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗...
- ประกาศ กศน.อำเภอภูเรือ เรื่อง สอบราคาจ้างจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแห้ว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/ ๒๕๕๗ ...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเอราวัณ เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพิ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตร กศน. พุทธศักราช ๒๕๕๑...
- ประกาศ กศน.อำเภอนาด้วง ...
- ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบข้้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอนาแห้ว...
- ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล ภาคเรียนที่ 2/2557 ของ กศน.อำเภอภูเรือ...
- ราคากลางจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับกศน.ตำบล.ภาคเรียนที่2/2557ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศสอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบลของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ กศน.อำเภอปากชม...
 
 
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
 
 
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 กศน.อำเภอเมืองเลย...
- ประกาศ(เพิ่มเติม) กศน.อำเภอภูหลวง เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ...
- ราคากลาง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- กศน.อำเภอด่านซ้าย ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ...
- กศน.อำเภอภูกระดึง เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพิ่มเติม ...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗...
- ราคากลางซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยาสาร ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- ราคากลางการจ้างพิมพ์สือหนังสือเรียน กศน.อำเภอหนองหิน ภาคเรียนที่ 2/ 2557 ...
- สอบราคาจ้างพิมพ์สือหนังสือแบบเรียนกศน. พ.ศ.2551...
- ประกาศ การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กศน.อำเภอวังสะพุง...
- ประกาศราคากลาง การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร กศน.อำเภอวังสะพุง...
- ตารางแสดงเงินงบประมาณจัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑อำเภอผาขาว...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอภูหลวง เรื่อง การสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ / ๒๕๕๗...
- ราคากลางจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอภููกระดัึง...
- เรื่อง สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑...
 
 
 
 
กศน.อำเภอวังสะพุง จัดค่าย...
อำเภอผาขาวรับผู้แทนพระองค...
กศน.ตำบลหนองหิน อำเภอหนอ...
กศน.อำเภอวังสะพุง ได้ดำเนินการจัดค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ สวนรุกขชาติ 100 ปี ตำบลปากปวน ...
อำเภอผาขาวให้การต้อนรับผู้แทนพระองค์...
กศน.ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๖ พฤ...
กศน.ตำบลหนองหิน อำเภอหนอ...
กศน.ตำบลหนองหิน อำเภอหนอ...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่ว...
กศน.ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๖ พฤ...
กศน.ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ในวันที่ ๒๖ พฤ...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน นักศึกษาในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่ว...
กศน.อำเภอภูเรือ จัดโครงก...
กศน.อำเภอด่านซ้าย จัดการเ...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่วมพิธีรับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน...
กศน.อำเภอภูเรือ จัดโครงการค่าย "เยาวชนคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม"...
กศน.อำเภอด่านซ้าย จัดการเรียนการสอน ผ่านสื่อ โทรทัศน์ ช่อง Etv รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษานอกระบบ วันที่ 23 พฤษจิกายน 2557...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .