โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
 
 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (กศน.) วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
 
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
สถานศึกษาสั่งข้อสอบวิชาบังคับได้ที่ www.nfethai.com
 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษายน 2557
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
โปรแกรมเทียบระดับ ver. กุมภาพันธ์
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57
 
 
สมุดบันทึกความดี
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
 
 
ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าส...
ผลการประเมินการปฏิบัติงาน...
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่าน...
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (กศน...
ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป...
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 8...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 7...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2...
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และร...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอ...
แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หน...
ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6...
- ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 8...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 7...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (กศน.) วันที่ ๙-๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗...
- แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 6...
- แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 5...
- แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 5...
- แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3...
- จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล (เพิ่มเติม)ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4...
- แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3...
 
 
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
 
 
- กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 12 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 16 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ราคากลาง สื่อ หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ราคากลาง สื่อ หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 16 รายการ กศน.อำเภอภุหลวง...
- ประกาศราคากลางหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗...
- กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๑๖ รายการ กศน.อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
- ราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖...
- กำหนดราคากลางหนังสืออาเซียน กศน.อำเภอท่าลี่...
- กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๒/๒๕๕๖ กศน.อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย...
- กำหนดราคากลาง(การประกวดหนังสือ) กศน.เอราวัณ...
- กำหนดราคากลาง ( หนังสือประกอบการเรียนการสอน ) กศน.อำเภอนาแห้ว...
- การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอภูเรือ...
 
 
 
 
กิจกรรมทักษะอาชีพ วิชาตัด...
กศน.อำเภอเมืองเลย รับการป...
กศน.อำเภอภูกระดึง จัดกิจก...
กศน.ตำบลผาขาว จัดกิจกรรมมทักษะอาชีพ วิชาตัดผมเสริมสวย ประจำปี 2557 ...
กศน.อำเภอเมืองเลย รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง ประจำปี ๒๕๕๗...
กศน.อำเภอภูกระดึง จัดกิจกรรมโครงการ คลีนิค กศน. เคลื่อนที่สู่ชุมชน...
กศน.อำเภอภูกระดึง ร่วมกับ...
กศน.อำเภอหนองหิน ร่วมจัดโ...
กศน.อ.เชียงคาน ศึกษาดูงาน...
กศน.อำเภอภูกระดึง ร่วมกับ กศน.อำเภอกลุ่มโซนวังภูผา จัดมหกรรมอาชีพ โครงการยกระดับการฝึกอาชีพสำหรับชุมชนคนไทยเลย...
กศน.อำเภอหนองหิน ร่วมจัดโครงการยกระดับการฝึกอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ สู่ความปรองดองสมานฉันท์ "สำหรับชุมชนคนไทเลย เพื่อ...
กศน.อ.เชียงคาน ศึกษาดูงานศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง กศน.ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย...
กศน.อำเภอเมืองเลย จัดสอบ ...
กศน.อำเภอภูกระดึง จัดโครง...
กศน.อำเภอภูกระดึง จัดประช...
กศน.อำเภอเมืองเลย จัดสอบ N-NET ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗...
กศน.อำเภอภูกระดึง จัดโครงการจัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร OTOP Mini MBA...
กศน.อำเภอภูกระดึง จัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร กลุ่มโซน วังภูผา...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .