โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.)
 
 
ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
สถานศึกษาสั่งข้อสอบวิชาบังคับได้ที่ www.nfethai.com
 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
โปรแกรม ITw51 ver 8 เมษายน 2557
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ปฏิทินดำเนินงานเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ และรุ่นที่ ๓
 
 
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
 
 
โปรแกรมเทียบระดับ ver. กุมภาพันธ์
 
 
คู่มือการปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ปี 57
 
 
สมุดบันทึกความดี
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน.เลย ปี 2557
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
หลักเกณฑ์การจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ
 
 
ตัวอย่างแฟ้มประกอบการประเมินภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
คุ่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้สูงอายุ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าส...
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบ...
แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หน...
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.) ...
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา...
แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หน...
จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบ...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 5...
แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3...
จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนให้กับ  กศน.ตำบล (เพิ่มเติม)ของกศน.อำเภอเชียงคาน
จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล (เพิ่มเติม)ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อ...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ...
แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัป...
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4...
แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2...
- แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 5...
- แบบฝึกหัดส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3...
- จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนให้กับ กศน.ตำบล (เพิ่มเติม)ของกศน.อำเภอเชียงคาน...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 4...
- แบบฝึกหัดการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 2...
- สื่อส่งเสริมการรู้หนังสือสัปดาห์ที่ 3...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดฯ สอบซ่อมรุ่นที่ ๒ และสอบรุ่นที่ ๓ (สทศ.) ...
- ประกาศและรายงานผลการทดสอบ การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน...
- สถานศึกษาสั่งข้อสอบวิชาบังคับได้ที่ www.nfethai.com ...
- การขับเคลื่อนการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗...
- แบบฝึกหัดสัปดาห์ที่ 1...
- สื่อสอนผู้ไม่รู้้หนังสือสัปดาห์ที่1...
- แผนจัดการเรียนการสอน 8 สัปดาห์...
- แฟ้มส่งเสริมการรู้หนังสือ...
 
 
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ครู กศน.ตำบล)...
- รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือก ครู ศรช....
 
 
- กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 12 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 16 รายการ กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ราคากลาง สื่อ หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ราคากลาง สื่อ หนังสือแบบเรียน การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗...
- ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน 16 รายการ กศน.อำเภอภุหลวง...
- ประกาศราคากลางหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗...
- กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๑๖ รายการ กศน.อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอวังสะพุง เรื่อง การจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ...
- ราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๖...
- กำหนดราคากลางหนังสืออาเซียน กศน.อำเภอท่าลี่...
- กำหนดราคากลางหนังสือเรียน ๒/๒๕๕๖ กศน.อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย...
- กำหนดราคากลาง(การประกวดหนังสือ) กศน.เอราวัณ...
- กำหนดราคากลาง ( หนังสือประกอบการเรียนการสอน ) กศน.อำเภอนาแห้ว...
- การกำหนดราคากลางในการจัดซื้อหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอภูเรือ...
 
 
 
 
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคล...
กศน.อำเภอเมืองเลย กศน.อำเ...
กศน.อำเภอเมืองเลย ปฐมนิเท...
กิจกรรมรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ ๓๑ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ...
กศน.อำเภอเมืองเลย กศน.อำเภอท่าลี่ กศน.อำเภอภูเรือ ประชุมเตรียมการจัดงานโครงการ ๑๐๘ อาชีพ เพื่อการมีงานทำ...
กศน.อำเภอเมืองเลย ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างเชื่อมโลหะ...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมการ...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมการ...
กศน.อำเภอนาด้วง ร่วมโครงก...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมการสัมมนา โอกาสและความท้าทายของงาน กศน. สู่อาเซียน ณ จังหวัดอุบลราชธานี...
กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วมการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมการใช้กล้องดิจิตอล ณ กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.อุบลราชธานี...
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฏาคม ๒๕๕๗ กศน.อำเภอนาด้วง ร่วมกับกศน.อำเภอเมืองเลย นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาด ณ หน่วยฝ...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลยร่...
นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเ...
กศน.อำเภอเมืองเลย จัดโครง...
สำนักงาน กศน.จังหวัดเลยร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี...
นางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย เป็นประธาน พิธีปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด...
กศน.อำเภอเมืองเลย จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .