เชิญบูชาวัตถุมงคล โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
ไฟล์คะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 
 
ไฟล์คะแนนเทียบระดับ 1/58
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ
 
 
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ (สทศ.) ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 
 
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
 
 
ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี
 
 
จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
 
 
การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี)
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
 
 
วิดีทัศน์ etv
 
 
ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
ไฟล์คะแนนปลายภาคเรียนที่ ...
ราคากลาง จัดซื้อหนังสือห้...
ไฟล์คะแนนเทียบระดับ 1/58...
ไฟล์คะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย...
ราคากลาง จัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย...
ไฟล์คะแนนเทียบระดับ 1/58...
ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ส...
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้...

ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ...
รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ...
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก...
รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเ...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที...
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก...
รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔-๕ กร...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง...
- ไฟล์คะแนนปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย...
- ไฟล์คะแนนเทียบระดับ 1/58...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี ผู้สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูผู้สอนคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ...
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ N-NET ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ (สทศ.) ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘...
- ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก...
- รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย...
- ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี...
- ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 กศน.อำเภอภูเรือ...
- แบบตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กศน.อำเภอภูเรือ...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสื่อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอนาแห้ว...
- แบบตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กสน.อำเภอนาแห้ว...
- จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑...
 
 
- รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นครูสอนคนพิการ...
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
 
 
- ราคากลาง จัดซื้อหนังสือห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จังหวัดเลย...
- ประกาศราคากลางจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบวิชาเลือก ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ปีการศึกษา 1/2558 กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอภูกระดึง...
- ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน กศน.อำเภอผาขาว...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.อ.ภูหลวง...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.เอราวัณ...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.อ.เมืองเลย...
- สอบราคาขอซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังแบบเรียน กศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศสอบราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ ของกศนอำเภอเชียงคาน...
- สอบราคาหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเชียงคาน...
 
 
 
 
กศน.อำเภอภูกระดึง ประชุมบ...
กศน.อำเภอภูกระดึงเข้าร่วม...
กศน.อำเภอหนองหิน ร่วมกับ ...
กศน.อำเภอภูกระดึง ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ และจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานปี งบประมาณ ๒๕๕๘...
กศน.อำเภอภูกระดึงเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูกระดึง ณ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง...
กศน.อำเภอหนองหิน ร่วมกับ กศน.อำเภอกลุ่มโซนวังภูผา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพบุคลากรและรายงานผลการปฏิบัติงาน ปร...
กศน.อำเภอกลุ่มโซนวังภูผา ...
...
กศน.อำเภอภูหลวง ร่วมบริจา...
กศน.อำเภอกลุ่มโซนวังภูผา (อำเภอวังสะพุง, ภูหลวง, ภูกระดึง, ผาขาว และหนองหิน) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักภาพบุคลากร...
กศน.อำเภอเอราวัณ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ในวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕...
กศน.อำเภอภูหลวง นำโดย นางสมใจ สายมา พร้อมบุคลากร เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอำเภอภูหลวง อำเภอภูหลวง ...
กศน.อำเภอภูกระดึง ดำเนินก...
กศน.อำเภอภูกระดึง จัดประช...
กศน.อำเภอภูกระดึง นำบุคลา...
กศน.อำเภอภูกระดึง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘...
กศน.อำเภอภูกระดึง จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา...
กศน.อำเภอภูกระดึง นำบุคลากรร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .