สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
กิจกรรม
 
กศน.อำเภอภูเรือ ร่วมเป็นค...
กศน.อำเภอภูเรือ ร่วมประชุ...
กศน.อำเภอภูเรือ จัดทำโต๊ะ...
กศน.อำเภอภูเรือ ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบล 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับจังหวัด...
กศน.อำเภอภูเรือ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ (กบอ.)...
กศน.อำเภอภูเรือ จัดทำโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดลงนามถวายพระพรเนื่องในวันครบรอบพระราชพิธีบ...
กศน.อำเภอภูเรือ จัดประชุม...
กศน.อำเภอภูเรือ ร่วมกิจกร...
กศน.อำเภอภูเรือ (ครู ข แล...
กศน.อำเภอภูเรือ จัดประชุมประจำสัปดาห์...
กศน.อำเภอภูเรือ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง...
กศน.อำเภอภูเรือ (ครู ข และ ครู ค) เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออานไลน์ กลยุทธ์ การตลา...
กศน.อำเภอภูเรือ เข้าร่วมก...
กศน.อำเภอภูเรือ เข้าร่วมก...
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเ...
กศน.อำเภอภูเรือ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรการค้าออานไลน์ กลยุทธ์ การตลาดเชื่อมโยงจาก Onli...
กศน.อำเภอภูเรือ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและคณะผู้บริหารอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ...
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอภูเรือ ได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย นำคณะบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เข้าร่ว...
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
 
แบบประเมินข้าราชการ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา38ค(2)/ลูกจ้างประจำ
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในและนักประชาสัมพันธ์
 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในการประเมินบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในและนักประชาสัมพันธ์ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย
 
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักประชาสัมพันธ์
 
 
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและกรศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน และนักประชาสัมพันธ์
 
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ในระหว่างวันที่ 9 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
 
 
คะแนนสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
 
 
รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
 
 
ประกาศยกเลิกประกาสรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
ลงนามถวายสัตย์ปฎิญาณฯ ออนไลน์
 
 
แบบรายงานผลการดำเนินงานข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ทุกวันพุธของสัปดาห์
 
 
แบบประเมินบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.
 
 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน...
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวั...
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการ...
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก...
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพ...
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ไ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ป...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อส...
ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบปล...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่...
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน...
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวั...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้...
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประ...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อหนังสือเรียน ห...
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...
- แบบประเมินข้าราชการ/ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา38ค(2)/ลูกจ้างประจำ...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในและนักประชาสัมพันธ์...
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๒ ในการประเมินบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในและนักประชาสัมพันธ...
- ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเลย เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ...
 
 
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ...
- ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหัวดเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (พนักงานขับรถยนต์)...
- รับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูศูนย์การเรียนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒...
 
 
- ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ โดยวิธีคัดเลือก...
- ตารางแสดงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 โดยวิธีคัดเลือก...
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
- ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 โด...
 
 
 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ (ปรับปรุงเพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565...
- การจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...
- รายงานผลการดำเนินงานโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2562...
- เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563...
 
 
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
แหล่งเรียนรู้ จังหวัดเลย
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
เอกสารบุคลากร
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ปฏิทินการดำเนินงาน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
site map 
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
งบทดลองประจำปีงบประมาณ
ระบบสั่งข้อสอบวิชาเลือก
ระเบียบการเงิน


 


 


 
OOCC
SAR
แบบฟร์อมการเงิน


 


 


 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาน
เอกสารเผยแพร่สาขาอาชีพ
เอกสารเผยแพร่


 


 


 
เอกสารเผยแพร่นิเทศ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ระบบค้นหารายการจ่ายอำเภอ


 


 


 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา กศน.


 


 


 
  แผนปฏิบัติการ
แผนปฏิบัติการ กศน.จังหวัดเลย 2562
แผนปฏิบัติการ กศน.จังหวัดเลย 2563
แผนปฏิบัติการ กศน.จังหวัดเลย 2564
 
 
 
เอกสารออนไลน์ 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .