เชิญบูชาวัตถุมงคล โครงการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี 
ฮ่วมกันสร้างเมืองเลย 
เอกสารออนไลน์ 
กิจกรรม
 
รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย
 
 
ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี
 
 
จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2557
 
 
การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี)
 
 
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
 
 
วิดีทัศน์ etv
 
 
ตัวอย่างส่วนที่ 4 แผนปฏิบัติการระดับตำบล
 
 
นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน กศน. ปี 2558
 
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแผน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ปี 58
 
 
ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบซ่อมรุ่นที่ ๓ (สทศ.) วันที่ ๒๒-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
 
รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
กำหนดราคาอ้างอิงจัดซื้อแบบเรียนที่ใช้ในสถานศึกษา
 
 
สถานศึกษาตรวจเช็คนักศึกษาซ้ำได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เพิ่มจำนวนชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
 
ปรับปรุง โปรแกรมเทียบระดับ มิติความรู้และประสบการณ์ (ประถม)
 
 
ฐานข้อมูลการรู้หนังสือ และความต้องการทางการศึกษา
 
 
คู่มือและแนวทางดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
แนวทางการจัดทำแฟ้มประกอบการประเมิน ภาคประสบการณ์สำหรับผู้เข้าเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคู่มือ
 
 
แบบสำรวจขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตให้สถานศึกษา
 
 
รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเ...
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที...
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หน...
รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔-๕ กร...

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง...

ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ปีการศึกษา 1/2558 กศน.อำเภอด่านซ้าย...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้า...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้า...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราค...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอภูกระดึง...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กศน.อำเภอผาขาว...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.อ.ภูหลวง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเส...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสน...
สอบราคาขอซื้อหนังสือเรียน...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.เอราวัณ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.อ.เมืองเลย...

สอบราคาขอซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภ...
- รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย...
- ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2/2557 ภาคทฤษฎี...
- ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2558 กศน.อำเภอภูเรือ...
- แบบตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กศน.อำเภอภูเรือ...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือสื่อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอนาแห้ว...
- แบบตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง กสน.อำเภอนาแห้ว...
- จัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑...
- ประกาศ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาด้วง...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร รายปักษ์ รายสัปดาห์ กศน.อำเภอปากชม...
- รายชื่อผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุด ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบรุ่นที่ ๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลเลย...
- จำนวนผู้เรียน/นักศึกษาลงทะเบียน และผู้เรียน/นักศึกษาสำเร็จการศึกษา ปีงบประมาณ 2557...
- การรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล (ภายในเวลา ๐๙.๐๐ น. ทุกวันพฤหัสบดี)...
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักศึกษาสถาบันการศึกษาทางไกล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗...
- ใบแทนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอบรุ่นที่ ๔ (สทศ.) ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๕๘...
 
 
- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ กำหนดวัน เวลา และระเบียบที่เกี่ยวกับการประเมินเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
- ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป...
 
 
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ปีการศึกษา 1/2558 กศน.อำเภอด่านซ้าย...
- ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน กศน.อำเภอภูกระดึง...
- ประกาศผู้ชนะการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือเรียน กศน.อำเภอผาขาว...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.อ.ภูหลวง...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.เอราวัณ...
- ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาหนังสือเรียน กศน.อ.เมืองเลย...
- สอบราคาขอซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ กศน.อำเภอท่าลี่...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม...
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ กศน.อำเภอปากชม...
- ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังแบบเรียน กศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศสอบราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ รายปักษ์ ของกศนอำเภอเชียงคาน...
- สอบราคาหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ ตามโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอเชียงคาน...
- ประกาศการสอบราคาจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่๑/๒๕๕๘ ของกศน.อำเภอภูกระดึง...
- lสอบราคาจัดจ้างพิมพ์สื่อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘...
 
 
 
 
กศน.ตำบลกุดป่อง จัดกิจกรร...
กศน.ตำบลศ่รีสองรัก ร่วมกิ...
คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมือง...
กศน.ตำบลกุดป่อง จัดกิจกรรมอบรมอาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาชุมชน การทำพรมเช็ดเท้า ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน บ.ภูบ่อบิด ตำบลกุดป่อง อำเภอ...
กศน.ตำบลศ่รีสองรัก ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ควบคุมป้องกันต่อต้านไข้เลือดออก และกำจัดลูกน้ำยุ่งลาย ...
คณะบุคลากร กศน.อำเภอเมืองเลย ร่วนกันติดตั้งป้ายบอกระยะทางไปห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี จังหวัดเลย...
กศน.อำเภอเมืองเลย อบรมครู...
กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภ...
กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภ...
กศน.อำเภอเมืองเลย อบรมครูหลักสูตรพัฒนาศักยภาพในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ETV ครั้งที่ ๑๓ การสาธิตและวิพากษ์การจัดการเ...
กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร การสานตะกร้าด้วยเส้นพลาสติก...
กศน.ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว รับการนิเทศบ้านหนังสืออัจฉริยะ จาก กศน.อำเภอภูกระดึง...
กศน.อำเภอภูกระดึง ประชุมบ...
กศน.อำเภอภูกระดึง รับชมวิ...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่ว...
กศน.อำเภอภูกระดึง ประชุมบุคลากรประจำสัปดาห์ เพื่อกำกับติดตามงานและวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน...
กศน.อำเภอภูกระดึง รับชมวิดีโอการอบรมพัฒนาศักยภาพครู กศน.ทาง ETV ครั้งที่ ๑๒...
กศน.อำเภอภูกระดึง เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอภูกระดึง ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ที่ว่าการอำเภอภูกระดึง...
   site link
สำนักงาน กศน.
ศูนย์กระจายสื่อทางการศึกษา กศน.
Tutor Channel
 
 
 
ห้องสมุดประชาชน
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ระบบแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์
 
 
 
Google Apps Mail
ระบบสลิปเงินเดือน
ระบบลงทะเบียน
 
 
 
ตวจสอบผลการเรียน
เอกสารออนไลน์ 
ระบบงานสารสนเทศงานบุคลากร
 
 
 
E-learning
ระบบจัดสรรงบประมาณ 
แบบประมาณการยืมเงินไปราชการ
 
 
 
ฐานข้อมูลความต้องการทางศึกษา
site map 
 
 
 
 
กระดานข่าว
สาร นายกรัฐมนตรี
สาร นายกรัฐมนตรี " วันที่ระลึกสากล แห่งการรู้หนังสือ " ประจำปี ๒๕๕๔ ... .