อำเภอนาแห้ว

 
   
 
 
 
 
แหล่งการเรียนรู้ การตีมีด

 

นายแทน แก้วเกษศรี

นายแทน   แก้วเกษศรี   เกิดพ.ศ. 2471   ปัจจุบันอายุ   68  ปี 
  อาศัยอยู่  บ้านเลขที่  19  ม.5  บ้านหนองหวาย ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย  42170

นายแทนเป็นภูมิปัญญาบุคคลในด้านการตีเหล็กนายแทนมีประสบการณ์ในด้านการตี
เหล็กมาแล้ว ประมาณ   34  ปีซึ่งนายแทนเริ่มสนใจศึกษาการตีเหล็ก มาตั้งแต่
พ.ศ. 2515  และเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้การยกย่องนับถือของชาวบ้านเนื่องจากมี
ความรู้ความสารถในการตีเหล็กได้ทุกรูปแบบและยังเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้เรื่อง
การตีเหล็กในการเปิดกลุ่มวิชาชีพของหน่วยงานต่างๆที่สนใจและนายแทนยังใช้บ้าน
ของตนเองเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้

อุปกรณ์และแรงงาน
1. เตาเผา (เตาเผาที่ใช้มีลักษณะฝังลงในดิน มีตะแกรงใส่ถ่าน)
2. สูบลม เพื่อใช้เป่าไฟ
3. ค้อน ใช้เพื่อสำหรับตีมีด มีอยู่ 3 อัน
4. คนจับเหล็ก นายเตาคนนี้มีความสำคัญมาก เพราะหน้าที่นี้ต้องอยู่ใกล้กับไฟ
5. คนตี ประกอบด้วยคน 3 คน
6. เหล็กเส้น

ขั้นตอนการตีมีด

1.คัดเลือกเหล็กเส้นขนาดตามความเหมาะสม และตัดตามขนาดที่ต้องการ

2. นำเหล็กเส้นที่ตัดเรียบร้อยแล้ว เผาไฟให้ได้ที่

  

3.นำเหล็กที่เผาไฟได้ที่แล้วมาตีขึ้นรูป หลังจากขึ้นรูปเสร็จแล้ว นำกลับไปเผาไฟซ้ำอีก และนำมาตีเพื่อตบแต่งอีกครั้ง

4.  ตกแต่งให้มีความคม

5. เผาไฟเพื่อชุบแข็งอีกครั้งหนึ่ง

6. นำไปเข้าด้าม เป็นขั้นตอนสุดท้าย   

สิ่งทีน่าสนใจและเรียนรู้

1. การสาธิตขั้นตอนการตีมีด
   
- การตีเหล็กขึ้นรูปตามแบบที่ต้องการ
    - การเจียรมีดให้คม
    - การชุบคมให้คมแข็ง
    - การใส่ด้าม
    - การตกแต่งคม และอื่น ๆ
2. ผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
3. สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ผู้ให้ข้อมูล :   นายแทน   แก้วเกษศรี
สถานที่ติดต่อ :เลขที่  9  ม.5  บ้านหนองหวาย  ต.นามาลา  อ.นาแห้ว  จ.เลย   42170
วันเวลาให้บริการ  :  ให้บริการความรู้   วันจันทร์ – ศุกร์    ตั้งแต่เวลา  08.00  - 16.00 น
ผู้รับบริการ:  ประชาชนทุกเพศทุกวัย
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง : จากตัวเมืองเลย – อ.ด่านซ้าย   ค่าโดยสาร   60 บาท     จาก อ.ด่านซ้าย – บ้านหนองหวาย  ค่าโดยสาร  25 บาท
ระยะทาง  : การเดินทางใช้ทางหลวงหมายเลข 2113 (ด่านซ้าย-นาแห้ว)  จากเมืองเลย - บ้านหนองหวาย  ระยะทาง   100 ก.ม. โดยประมาณ